FGU Danmarks årsmøde 2024: Forberedende Grunduddannelse er godt på vej

Den 15.-16. maj 2024 samlede FGU Danmark 150 samarbejdspartnere, interessenter og fagprofessionelle til årsmøde, der på forskellig vis gjorde status på, hvor Forberedende Grunduddannelse (FGU) er ca. fem år efter, at uddannelsen slog dørene op.

I et solskinsfyldt lokale med udsigt over Vejle Fjord kunne FGU Danmark endnu en gang byde 150 veloplagte gæster velkommen til FGU Danmarks årsmøde, som denne gang havde særligt fokus på, hvor langt Forberedende Grunduddannelse (FGU) er kommet ca. fem år efter, at uddannelsen åbnede dørene.

For der er sket rigtig meget siden august 2019 – både organisatorisk, pædagogisk, økonomisk og politisk.

Forberedende Grunduddannelse gør en forskel for de unge

Nogen af dem, som har fulgt implementeringen af FGU tæt er Danmarks Evalueringsinstitut, som siden 2019 har gennemført et evaluerings- og følgeforskningsprogram til FGU. På årsmødet fortalte chefkonsulent Mia Uth Madsen om resultaterne, som viser, at FGU gør en forskel for de unge – to ud af tre elever, som har fuldført en FGU er nemlig i uddannelse eller job. Oplægget gav anledning til både stolthed og iver for at arbejde videre blandt deltagerne, som bl.a. drøftede behovet for at arbejde med at styrke de unges overgang fra FGU yderligere og at sikre den nødvendige forløbslængde for eleverne i samarbejde med de kommunale ungeindsatser (KUI).

Relationer er altafgørende

Og netop samarbejdet og relationerne med og omkring de unge gik igen som gennemgående pointe og fokus gennem årsmødet.

Årsmødet fik bl.a. besøg af Claus Svold fra det af børne- og undervisningsministeren nedsatte rejsehold om FGU, som i 2024-2025 besøger landets FGU-institutioner og kommuner for at blive klogere på, hvad der kan understøtte et godt samarbejde om de unge mellem FGU og KUI. Sammen med Sten Jensen Muff, direktør på FGU Midtjylland og Anders Skov, Centerchef i Aarhus Kommune, gjorde de deltagerne klogere på rejseholdets arbejde og de foreløbige observationer, som alle peger på, at kendskab, relationer og systematiske samarbejdsstrukturer på tværs understøtter samarbejdet.

Jo mere relationel kapacitet på tværs af FGU og KUI, jo bedre. Det betyder uendeligt meget at kende hinanden, når man står med noget, der er svært. Man kan ikke generalisere enkelte ting, som FGU og kommunerne skal gøre bedre, men noget af det, vi alle kan blive bedre til, er at tage den andens perspektiv og prøve at forstå hinandens perspektiver. Så kommer man langt

Claus Svold, Børne- og Ungedirektør i Vejle Kommune og medlem af Rejseholdet

Det relationelles betydning blev også fremhævet som afgørende af Anne Katrine Kamstrup fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik, som gennem projekt Gode overgange fra FGU til EUD har samarbejdet med fem FGU-institutioner, erhvervsskoler og kommuner om at udvikle modeller for den gode overgang fra FGU til EUD. Gennem projektet har FGU-institutioner, erhvervsskoler og kommuner sammen arbejdet med at formalisere deres samarbejde om overgangen, bl.a. i forhold til kombinationsforløb, og her viser resultaterne også, at et formaliseret samarbejde på tværs understøtter elevernes overgange og at faste relationer til lærere, vejledere og andre elever giver FGU-eleverne tryghed i overgangen.

Det blev også bekræftet af eleverne selv, da Lotte, som i dag er smed og er tidligere elev på FGU Kolding & Vejen og Mette Christine, som i dag er social- og sundhedsassistent og tidligere elev på FGU Sønderjylland, fortalte om deres erfaringer som ambassadører i Boss Ladies FGU, som har fokus på at skabe fællesskaber omkring piger og kvinder på og efter FGU og deres vej til faglærte uddannelser og job.

Jeg er med ude at fortælle FGU-elever om arbejdet som smed fordi jeg vil være med til at gøre en forskel og give et indblik i og tænke ud af boksen i forhold til veje til uddannelse. Jeg vil gerne vise andre, at der er andre veje.

Lotte, smed og tidligere elev på FGU Kolding & Vejen

Lotte og Mette Christine kom med fire gode råd til, hvad uddannelserne kan gøre for at støtte eleverne:

  • Støt eleverne i at prøve noget nyt
  • Anerkend de unge, tro på dem og forvent noget af dem – det betyder noget
  • Tænk ud af boksen – udfordre elevernes fordomme om dem selv og om uddannelser
  • Støt eleverne i at skabe fællesskaber på tværs.

Videnscenter for FGU skal være et knudepunkt for at dele de gode erfaringer

Betydningen af det relationelle arbejde knytter sig i høj grad også til samarbejdet mellem lærerne og lederne på landets FGU-skoler. Siden 2023 har Vicki Facius og Charlotte Dahlberg arbejdet med at etablere og facilitere netværk på tværs af de pædagogiske ledere og undervisere på landets FGU-institutioner gennem Videnscenter for FGU. Målet med netværkene er nemlig at skabe sammenhæng i sektoren og bidrage til fælles faglig udvikling gennem gensidigt kendskab, sparring og erfaringsudveksling, videndeling og udviklingsprojekter. Michael Edsen-Johansen, pædagogisk leder på FGU Fyn fortalte bl.a. om, hvad han og medarbejderne får ud af at deltage i netværkene.

Det er livsvigtigt for vores sektor, at vores lærere kan mødes og erfaringsudveksle og udvikle med hinanden. Vi har skoler med mange ansatte, men også skoler, hvor lærerne er de eneste i deres fag. Lærerne kommer tilbage fra netværkene med en glæde og de får øjnene op for, at de gør det rigtig godt og at de er en del af noget større.

Michael Edsen-Johansen, pædagogisk leder på FGU Fyn

Indtil videre er der etableret regionale netværk for de pædagogiske ledere og netværk for undervisere i Miljø og genbrug, Engelsk, Dansk som andetsprog, Naturfag, Turisme, kultur og fritid, Online i FGU, vejledere, ordblindeområdet, egu-vejledere, it-ansvarlige samt økonomi- og administrationschefer og der vil løbende blive etableret netværk i de øvrige fag i FGU.

Hvis vi skal rykke noget, skal vi tænke anderledes

Og hvad nytter alle de gode indsatser så? Det satte CEO i forandringsbureauet Operate, Anders Dybdal, perspektiver på ved at tale ind i, hvor svært det er at skabe systemisk forandring på vilde problemer, ved at vise, hvordan tidligere uddannelsesreformer stort set alle er dumpet af rigsrevisionen eller af effektmålinger.

Midt i dette kaos står FGU-reformen så, som en af de mest vellykkede reformer i mere end to årtier. Det på trods af, at vi var mange, der var meget skeptiske tilbage i 2017. Det tager lang tid at skabe forandringer og derfor ender mange med at give op. I er heldigvis nogen, som holder ved. Jeg kan ikke mindes, at der tidligere har været så meget samarbejde på tværs om de unge. Jeg ser noget, der har ændret sig der med FGU-reformen

Anders Dybdal, CEO i forandringsbureauet Operate

Oplægget gav anledning til gode drøftelser i salen om, hvor deltagerne så tegn på et bedre system, og hvad deltagerne har lært om at skabe forandringer for unge uden uddannelse og job indtil videre. Og salen var enige om, at:

  • FGU-sektoren er lykkes på trods af en dårlig reformproces
  • Elevgruppen har fået en stærkere stemme
  • Samarbejdet omkring de unge er blevet styrket og der er andre erkendelser og samtaler, end der tidligere har været
  • FGU kan ikke lykkes uden tætte samarbejdspartnere – FGU er del af et større system og skal arbejde med det
  • Ro giver plads til den største og vedvarende forandring
  • FGU er fortsat en brændende platform (det er ikke en selvfølge, at det politiske fokus fastholdes over fem år)

Hvor skal FGU hen?

At FGU fortsat er en brændende platform blev kun understreget af, at der dagen inden årsmødet blev vedtaget en række lovændringer på FGU-området på baggrund af den politiske aftale om styrket FGU fra efteråret 2023.

Lovændringerne imødekommer en del af en del af de anbefalinger, som FGU Danmark formulerede i 2022 om, hvad der skal til for at sikre bæredygtige FGU-institutioner. På årsmødet kunne FGU Danmarks næstformand, Morten Hartvig Jakobsen, derfor præsentere FGU Danmarks reviderede anbefalinger, som er blevet udarbejdet på baggrund af et oplæg fra parterne omkring FGU.

Den politiske aftale løser ikke alle sektorens udfordringer, men giver en ny ramme for FGU Danmarks løbende og fortsatte arbejde og fokus på, hvordan vi kan understøtte FGU-sektoren til glæde for vores elever. Noget af det vi kommer til at have fokus på er, at vi stadig har store huller ift. de fysiske rammer for eleverne, som vi skal have styr på hurtigst muligt, så vi får løst de akutte behov

Morten Hartvig Jakobsen, næstformand i FGU Danmark
FGU Danmarks reviderede anbefalinger for bæredygtige FGU-institutioner

FGU vil – du kan

Efter to gode dage fyldt med gode drøftelser, oplæg og aktiviteter rundede sekretariatschef Lisa Goth årsmødet af med ordene ”FGU vil – du kan”, som tidligere på dagen var blevet udråbt som det nye slogan for årsmødet efter, at alle deltagerne dagen forinden var kommet med deres bud på et slogan for årsmødet.

Dagene understreger betydningen af fællesskabet og samarbejdet om de unge – det handler både om fællesskabet og samarbejdet ude på og mellem FGU-skolerne, mellem FGU og samarbejdspartnere, -virksomheder og lokalsamfundet og også om det fællesskab og vigtige samarbejde vi har på tværs i det her rum. Det er helt nødvendigt, for problemerne bliver vildere.

Lisa Goth, sekretariatschef i FGU Danmark