Hvad er FGU

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er for unge under 25 år, der har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.

Folder om FGU

Formålet med folderen er at give både unge i målgruppen og deres forældre samt samarbejdspartnere overblik over uddannelsen og dens muligheder.

Det finder du i folderen:

  • Elever og samarbejdspartneres erfaringer med FGU
  • Uddannelsens opbygning og indhold
  • Oversigt over skoler, så du kan finde FGU-skole, der er tættest på dig 

Formålet med FGU

Formålet med FGU er at give eleven viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse. Samtidig skal uddannelsen styrke de unges personlige og sociale kompetencer og demokratiske dannelse.

Målgruppen for FGU

Målgruppen for FGU er unge under 25 år, der af forskellige personlige, sociale eller faglige årsager ikke er gået den lige vej mod ungdomsuddannelse eller job.

Uddannelsens tre spor

FGU tilbyder en bred vifte af uddannelsesmuligheder, som er tilpasset de unges behov for interesser.

FGU består af tre spor: almen grunduddannelse (agu), produktionsgrunduddannelsen (pgu) og erhvervsgrunduddannelsen (egu). Derudover kan unge, der ifølge deres uddannelsesplan har brug for et kortere forløb eller som begynder på et tidspunkt uden for de to årlige optag på sporene begynde på basis.

På FGU er praksis, produktion og praktik centrale omdrejningspunkter for undervisningen. Den faglige undervisning tilrettelægges omkring praksis i agu, omkring produktion i pgu og omkring praktik i egu. Det faglige indhold på basis knytter sig til den undervisning, der er relevant for det spor eleven efterfølgende vil begynde på.

Undervisningen

FGU tilbyder undervisning i 12 forskellige faglige temaer og ni almene fag. De almene fag kan give adgang til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, mens de faglige temaer introducerer til erhvervsuddannelsesområder og kan afsluttes med et uddannelsesbevis.

De almene fag er reguleret af læreplaner, mens de faglige temaer er reguleret af fagbilag. Læreplanerne og fagbilagene fastsætter blandt andet regler om fagene og de faglige temaers formål, faglige mål, indhold og evalueringsformer. Undervisningen tilrettelægges samtidig med udgangspunkt i 15 didaktisk principper.

Undervisningen foregår på større eller mindre hold og i et inkluderende læringsmiljø med fokus på den enkelte unges progression. Unge med særlige behov, fx ordblindhed, psykiske eller fysiske vanskeligheder mv. kan få specialpædagogisk støtte (SPS) i alle spor på FGU.

Uddannelsens niveauer

Hvert af de tre spor indeholder et introniveau og tre efterfølgende niveauer svarende til henholdsvis niveau 1, 2 og 3 i Kvalifikationsrammen for Livslang læring. I de almene fag anvendes betegnelserne G, E og D-niveau, mens der i de faglige temaer anvendes FGU-1, FGU-2 og FGU-3-niveau.

Eleverne begynder og afslutter på det niveau, som fremgår af den unges uddannelsesplan.

Uddannelsens varighed

Den unges forløb på FGU afhænger af den unges forudsætninger og behov i forhold til at komme i uddannelse eller job. Varigheden bliver fastlagt i en dialog mellem den kommunale ungeindsats (KUI) og den unge. Forløbet kan normalt ikke overstige to år. Dog kan varigheden forlænges ved særlige pædagogiske, faglige eller personlige forhold.