Diplomuddannelse gav et fælles, professionelt sprog

KOMPETENCEUDVIKLING. Her kan du blive inspireret af FGU Trekantens erfaringer med at sende alle undervisere på diplomuddannelse i erhvervspædagogik og deres strategiske arbejde med kompetenceudvikling.

kompetenceudvikling

FGU-institutionerne gennemfører hvert år kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere som led i de 130 millioner kroner, der er afsat til formålet i aftalen om FGU.

På FGU Trekanten har skolens knap 80 undervisere fået et formelt kompetenceløft med diplommodul i Erhvervspædagogik. Oveni har de gennemført enten et modul i Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser eller et modul i Karrierelæring. Alle har gennemført deres to moduler – langt de fleste med afsluttende prøver. Vicedirektør Per Jensen deler her erfaringer med forløbet og giver indblik i det videre arbejde med kompetenceudvikling og efteruddannelse, når de særligt afsatte midler udløber til sommeren 2024.

Hvilke kompetencer ønsker I at styrke med diplomuddannelsen?

Vi ønskede at styrke medarbejdernes kompetencer i at varetage deres komplekse roller som lærere. De skal samarbejde med omverdenen, hinanden som fagprofessionelle og eleverne. Det kræver blandt andet formel uddannelse. 

Hvordan understøtter uddannelsen de kompetencer, I ønskede at fokusere på?

De to moduler er grundlæggende for at kunne undervise. De sikrer, at vi får et professionelt sprog for vores arbejde. Et sprog, der læner sig op ad det, som de unge skal møde efter FGU.

Vi skal have en rød tråd til uddannelseslandskabet i øvrigt i vores måde at tale og undervise de unge på. Vi skal repræsentere den pædagogik og didaktik, som de vil opleve på andre ungdomsuddannelser, især erhvervsuddannelser, som vi er en vigtig del af fødekæden til. Der skal selvfølgelig være forskel på at gå på FGU og en erhvervsuddannelse, men ikke mere end vi at kan tale sammen og skabe genkendelighed og tryghed i overgangene for de unge på tværs af uddannelsesinstitutionerne.

Hvordan kan I se/måle, om der er sket et kompetenceløft?

Et konkret eksempel er vores arbejde med at organisere hele organisationen i teams. Det har kørt godt, fordi der var et fælles grundlag for at indgå i professionelle læringssamarbejder. For eksempel hvordan vi arbejder systematisk med at tilrettelægge undervisningen ud fra vores fælles principper, så vi får skabt en ensartethed i forhold til det, vi skal levere og have som grundlag for vores arbejde.

Vi oplever, at medarbejderne gennem den formelle kompetenceudvikling har fået et meta-lag oven på deres faglighed. Det betyder, at de har fælles metoder og strukturer, som de kan tale og arbejde sammen om. Uanset om de arbejder på skolen i Grindsted, Vejle eller Fredericia-Middelfart. Det gør også, at de kan søge sparring og flytte sig mellem vores afdelinger.

At medarbejderne selv for nylig har været på formel uddannelse, understøtter også fokus på at få eleverne til prøve. Lærernes evaluering viser, at de er glade for uddannelsen og at der er en kæmpe stolthed i at gennemføre prøven, selv om det for nogen var meget fremmed og udfordrende. Idet vi selv er en uddannelsesinstitution, der skal føre andre til prøve, kan det være meget givtigt for de unge, at deres underviser selv har den situation præsent.

Hvad er jeres tanker/planer for kompetenceudvikling og videreuddannelse fremover?

Vi arbejder struktureret og systematisk med kompetenceudvikling ud fra en formel strategi. Vi er optagede af at involvere medarbejdere og tillidsrepræsentanter i processerne. Derfor har vi nedsat en udviklingsgruppe af ledere og medarbejdere med inddragelse af samarbejdsudvalget. Sammen ser vi på, hvordan vores kompetenceudvikling skal være fremover.

Overordnet opererer vi med formel uddannelse, interne kurser, eksterne kurser, udveksling og erhvervspraktik. Lige for tiden samarbejder vi med tre andre FGU-institutioner og UC Syd om et tredageskursus, ”Ombord i FGU”, målrettet nye undervisere. Kurset introducerer den samfundsopgave som FGU skal løse, det grundlag FGU bygger på samt centrale begreber og metoder i undervisningen på FGU.

Hvad er det vigtigste for jeres i forhold til formel kompetenceudvikling? 

Vi ønsker at øge medarbejdernes bevidsthed om, at vi er en uddannelsesinstitution, der er en del af det samlede ungdomsuddannelsesbillede. Vi vil give dem anerkendte teorier og metoder, som understøtter dem i at arbejde som fagprofessionelle, der indgår i mange forskellige relationer. At være lærer er en faglighed.

Det er væsentligt for os, at kompetenceudviklingen er med til at styrke FGU-professionen og en fælles FGU-fagidentitet. Herunder er det vigtigt for os, at der er en sammenhængskraft mellem vores forskellige afdelinger og undervisere. Kompetenceudviklingen skal passe til den overordnede vision, altså det, vi vil med vores FGU. Hvad vil vi med vores undervisning? Hvordan understøtter vi det med kompetenceudvikling? Hele tiden med det for øje, at det skal komme eleverne til gode. Det skal ikke være kompetenceudvikling for kompetenceudviklingens skyld.

De særligt afsatte midler i aftalen om FGU løber ud i sommeren 2024. Hvordan griber I kompetenceudvikling an derefter?

Vi har vores egen, formelle nedskrevne strategi for kompetenceudvikling, som vi kan lave en handlingsplan ud fra. Hvor mange skal afsted? Hvor mange penge kan vi bruge? Osv.

At have en formel strategi er grundlaget for, at vi kan tale om kompetenceudvikling og træffe beslutninger om kompetenceudvikling. Det er ikke bare individuelle ”synsninger”. Vi er enige om – både medarbejdere og ledere – at det er dét her, vi vil.  Vi er også i løbende proces i forhold til måden at skrue uddannelse sammen på. Kan man måske gøre det anderledes, så der er mest mulig balance mellem kompetenceudvikling og den daglige drift? For man kan ikke bare rydde hele biksen på én gang – der skal også undervises.

Kompetenceudvikling på FGU Trekanten – kort fortalt

  • Kompetenceudvikling sker ud fra en formel strategi med inddragelse af ledere og medarbejdere.
  • Strategien for kompetenceudvikling skal blandt andet understøtte udviklingen af en fælles FGU-identitet og FGU Trekantens overordnede strategi samt sikre høj kvalitet og livslang læring hos den enkelte medarbejdere.
  • Målet med kompetenceudvikling er blandt andet at understøtte faglig udvikling og en FGU-underviseridentitet samt dygtiggørelse i forhold til målgruppens behov.
  • Temaerne, der prioriteres er: Pædagogik, didaktik, vejledning og faglighed i praksis, metode og fag.
  • Der er pligt til at formidle den nye viden og kompetencer til kolleger. 
  • Der er forventninger og krav til, at medarbejdere udvikler deres kompetencer gennem blandt andet udveksling i Danmark og udlandet, erhvervspraktik, censur på andre skoler, årligt pædagogisk seminar og projekter på tværs af skoler.   

    Kilde: FGU Trekantens kompetenceudviklingsstrategi 2023