FGU-institutionerne har haft stort fokus på individuel kontakt til eleverne og struktur i hverdagen under nedlukningen i foråret 2020

Sidste års nedlukning af FGU har haft negativ betydning for mange af elevernes oplevede læringsudbytte og trivsel. Samtidig har nedlukningen sat skub i den digitale udvikling på FGU-skolerne og understreget, at struktur i hverdagen er vigtig for eleverne. Det viser en ny undersøgelse af Danmarks Evalueringsinstitut om erfaringerne med nødundervisningen som følge af Corona-nedlukningen i foråret og sommeren 2020.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udarbejdet en undersøgelse af erfaringerne med nødundervisningen i foråret og sommeren 2020 på hhv. grundskole-, ungdoms- og voksenuddannelsesområdet for at samle erfaringerne fra de første måneder af Corona-pandemien.

Opsummerende for FGU viser rapporten, at:

  • Mange elever oplever at nedlukningen har påvirket deres læring negativt. Lærerne peger på, at undervisningen blev udfordret, blandt andet fordi det ikke var muligt at gennemføre værkstedsfag og anden praktisk undervisning.
  • Lederne vurderer, at en stor del af eleverne mistrivedes i perioden og manglede den struktur i hverdagen og de sociale relationer, som de får ved at komme i skole.
  • Nedlukningsperioden var særligt udfordrende for FGU-skolerne, da de på tidspunktet for nedlukningen kun havde eksisteret i lidt over seks måneder. De var således kun lige i gang med at opbygge en helt ny praksis på både det organisatoriske og det pædagogiske/didaktiske plan.
  • Nedlukningsperioden gav i flere tilfælde anledning til store ændringer i undervisningen. Eleverne blev fx kun undervist af en lærer eller modtog kun undervisning i få fag. Samtidig var der fokus på, at lærerne skulle have jævnlig individuel kontakt med eleverne.
  • Perioden med nødundervisning har understreget, at struktur i hverdagen er vigtigt for mange elever på FGU. Lærerne fik derfor en øget opmærksomhed på at strukturere elevernes skoledag i løbet af nedlukningsperioden.
  • Perioden med nødundervisning har sat skub i den digitale udvikling på FGU-skolerne. Perioden har medvirket til, at der er sket en positiv udvikling af lærernes kompetencer og institutionernes digitale infrastruktur.

EVA’s undersøgelse bekræfter de erfaringer vi selv har gjort og gør os ift. nødundervisningen af eleverne. Det er vigtige erfaringer og viden, som vi skal lære af, hvilket vi allerede har gjort. Vi oplever, at FGU’erne her i den 2. nedlukning har været langt bedre rustet til at håndtere nødundervisningen. Vores vigtigste og største fokuspunkt er, at eleverne får den støtte, der kan hjælpe dem godt videre

Hanne Fischer, formand for FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium

Undersøgelsens resultater baserer sig på spørgeskemaundersøgelser med 318 elever og 51 ledere på FGU samt case-besøg på tre FGU-institutioner, hvor der er gennemført fokusgruppeinterview blandt lærere og elever.

Undersøgelsen kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210215-kortlaegning-tegner-blandet-billede-af-foraarets-noedundervisning