Selvejende institutioner

Her kan du læse mere om, hvad selvejet og tilskudsmodellen betyder for bestyrelsesarbejdet på FGU.

Statsligt selveje

FGU-institutionerne er statsfinansierede selvejende institutioner. Det betyder, at institutionerne er selvstændige juridiske enheder med forpligtelser og rettigheder. Det betyder samtidig, at institutionernes er en del af den offentlige forvaltning og omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Selvejemodellen er baseret på tre grundprincipper

 • Selvforvaltning
 • Centralt fastsatte mål
 • Rammestyring og statslige tilskudsfinansiering

Selvforvaltning

Selveje giver institutionerne store frihedsgrader i forvaltningen af opgaverne, men pålægger samtidig institutionerne et ansvar for at realisere de uddannelses- og institutionspolitiske målsætninger inden for de fastsatte rammer.

Selvforvaltningen på FGU kan kort beskrives ud fra følgende tre karakteristika:

 • Institutionen ledes af en selvstændig og uafhængig bestyrelse
 • Institutionen har en vedtægt, som beskriver formålet for institutionen og rammerne for dens virksomhed
 • Institutionen har en adskilt formue fra ministeriet

Centralt fastsatte mål og rammestyring

Børne- og Undervisningsministeriet fastsætter centrale mål for og styring af eksempelvis uddannelsens indhold og tilrettelæggelse, prøveaflæggelse og censur samt evaluering og decentral kvalitetssikring. Derudover bestemmer ministeriet rammerne for de selvejende institutioners virksomhed og uddannelsens finansiering, herunder regnskabsaflæggelse og rapportering. Endelig bestemmes en del af de samlede rammevilkår og administrative afgørelser af ministeriet. Det gælder fx de krav, der stilles til institutionernes dokumentation i forbindelse med ministeriets tilsyn.

Statslig tilskudsfinansiering

Tilskud bestemmes ud fra objektive aktivitetsmål (antal årselever) og politisk fastsatte takster.

Dermed kender institutionerne deres økonomiske grundlag ved finansårets start, idet taksterne fastsættes direkte på finansloven. Takstfastsættelsen er dermed uafhængig af den enkelte institutions konkrete udgiftsdispositioner og omkostningsforhold. Institutionerne kan frit disponere over tilskudsmidlerne inden for rammerne af gældende bevillingsregler og i overensstemmelse med de opstillede formål for uddannelserne og for institutionerne.

For FGU-institutionerne består tilskuddene af:

 • Grundtilskud
 • Taxametertilskud
 • Udslusningstilskud
 • Tilskud til kombinationsforløb
 • Tilskud til afsøgningsforløb
 • Tilskud til skoleydelse

FGU-institutionernes økonomi

FGU Danmark indhenter hvert år alle årsrapporter fra FGU-institutionerne og udarbejder på den baggrund en analyse, som giver et overblik over sektorens økonomi, tendenser mv.

Analysen deles med FGU-institutionerne, herunder deres bestyrelser. Herudover behandles analysen i FGU Danmarks bestyrelse med henblik på kommunikation og brug i foreningens politiske arbejde.