Institutionslandskabet

Her kan du læse mere om FGU-institutionslandskabet, herunder om institutionernes dækningsområder

Institutioner, skoler og dækningsområder

På landsplan er der 27 FGU-institutioner med 84 dertilhørende skoler.

Her af de 27 institutioner har et geografisk dækningsområde bestående af 1-8 kommuner.

Det er er Børne- og Undervisningsministeren, der fastsætter det geografiske dækningsområde for institutionen og den geografiske placering af institutionen og tilhørende skoler inden for dækningsområdet.

Reglerne om institutionslandskabet er beskrevet i Kapitel 2 i Bekendtgørelse af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (retsinformation.dk).

Oprettelse og nedlæggelse af institutioner og skoler

Børne- og Undervisningsministeren fastlægger oprettelse og nedlæggelse af FGU-institutioner og skoler.

Ministeren kan efter høring af institutionens bestyrelse bestemme, at en eksisterende institution skal oprette nye tilhørende skoler, hvis det er hensigtsmæssigt som følge af et konstateret eller forventet behov for et ændret geografisk udbud af FGU. Det samme gør sig gældende i forhold til nedlæggelse af en institution eller en af institutionens tilhørende skoler.

Ministeren kan endvidere pålægge en institution at optage alle en del af de elever, som har påbegyndt FGU på en institution eller skole, som nedlægges. Ministeren kan også ændre andre institutioners dækningsområde, som følge af en nedlæggelse.

Sammenlægning og spaltning af institutioner

Ministeren kan efter høring af institutionens bestyrelse sammenlæge to eller flere institutioner omfattet af loven. Det samme gør sig gældende ift. spaltning af en institution.

Ved sammenlægning fastsætter ministeren et geografisk dækningsområde for den nye, sammenlagt institution og den geografisk placering af institutionen og de tilhørende skoler. I den forbindelse kan ministeren ændre dækningsområdet for andre institutioner. Det samme gør sig gældende ved spaltning af en institution.

Find FGU-institutionerne

FGU-institutionerne er statsligt selvejende institutioner