Samspil med Børne- og Undervisningsministeriet og andre interessenter

Her kan du læse mere om bestyrelsernes samarbejde og samspil med ministeriet m.fl. om implementering og omsætning af de politiske målsætninger.

Bestyrelserne udgør et centralt led i den samlede styringskæde fra politisk beslutning til implementering og realisering af politiske målsætninger på institutionerne. Det sker i et løbende samarbejde med ministeriet, brancheorganisationer, aftagere, brugere, lokalsamfund m.fl.

Politiske målsætninger

Alle interessenter har sammen med institutionerne en fælles interesse i, at institutionerne kan udvikle sig og tilpasse sig skiftende behov for uddannelse i samfundet. I den sammenhæng er institutioner, der modtager offentligt tilskud, underlagt en række krav, herunder lovkrav og målsætninger fra Børne- og Undervisningsministeriet. Det er den enkelte bestyrelses ansvar at orientere sig om og følge disse krav, forventninger og målsætninger.

Uddannelsespolitisk målsætning

  • I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse
  • I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret
  • Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt

I 2025 skal

  • 85 pct. af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse
  • Andelen af unge under 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være reduceret med min. 20 pct.

Retningsgivende mål for FGU

De unges overgang til uddannelse og beskæftigelse

  • Andelen af unge, der opnår uddannelse eller overgår direkte til ordinær uddannelse eller beskæftigelse efter FGU, skal løbende forbedres på skoleniveau

De unges trivsel

  • Trivslen på FGU skal løbende styrkes. Udviklingen følges i en national obligatorisk årlig trivselsmåling

De unges fravær

  • Institutionerne registrerer og arbejder målrettet med de unges fravær, herunder ved at afdække og afhjælpe årsagerne hertil

Tilsyn

Børne- og Undervisningsministeriet følger løbende op på institutionernes performance, fx ift. de tre retningsgivende mål, via et statslige kvalitets- og driftstilsyn.

Hvis ministeriet finder, at institutionen ikke efterlever lovens bestemmelser kan ministeren udstede påbud til institutionen om at ændre den pågældende virksomhed. Efterkommer bestyrelsen ikke påbuddet kan ministeren beslutte, at:

  • bestyrelsens opgaver eller dele heraf i en periode varetages af personer, der udpeges af ministeren
  • bestyrelsen træder tilbage, således at en ny bestyrelse skal udpeges efter reglerne i institutionens vedtægt

Ministeriet kan pålægge bestyrelsen at udarbejde en handlingsplan, hvis det konstateres, at kvaliteten af en institutions virke er utilstrækkeligt.

Børne- og Undervisningsministeriets tilsyn

Kommunikation

Kommunikation og åbenhed er i sig selv et væsentligt aspekt i god ledelse på strategisk niveau, da det har en stor tillidsskabende betydning i forhold til institutionen.

Det påhviler bestyrelsen at sikre, at alle interessenter har adgang til relevante oplysninger om institutionen. Disse oplysninger er væsentlige forudsætninger for, at institutionens interessenter løbende har mulighed for at forholde sig til institutionen.

Oplysninger til børne- og undervisningsministeren

Børne- og Undervisningsministeren kan indhente alle oplysninger fra institutionerne. Det kan fx dreje sig om informationer om undervisning, elever, personale, udstyr, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb, aftaler om afsætning af institutionernes produktion og andre aftaler, bestyrelsens medlemmer og institutionens drift i øvrigt.

Gennemsigtighed og åbenhed

FGU-institutionerne skal sikre, at relevante oplysninger om uddannelsen og institutionen er tilgængelige på institutionens hjemmeside, så offentligheden hurtigt kan orientere sig og vurdere kvaliteten af undervisningen på institutionen og dens skoler. Det drejer sig fx om information om institutionens vedtægter, bestyrelsens sammensætning, institutionens pædagogiske udgangspunkt, nøgletal mv.

FGU Danmark har udarbejdet en vejledning om krav til indhold på FGU-institutionernes hjemmesider. Du kan finde vejledningen og link til lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne nedenfor.