Bestyrelsens ansvar og rolle

Her kan du læse mere om bestyrelsens ansvar og rolle, herunder institutionens vedtægter, forretningsorden mv.

Ansvar

Som bestyrelse for en selvejende institution er det medlemmernes opgave at varetage og repræsentere institutionens interesse.

Det er bestyrelsen, der har ansvaret for institutionens overordnede ledelse, herunder:

 • forvaltning af de statslige tilskud, så de bliver til størst mulig gavn for institutionen ift. uddannelsens formål
 • ansættelse og afskedigelse af institutionens ledelse og medarbejdere
 • fastsætte retningslinjerne for ledelsens virksomhed
 • kan bemyndige direktøren/rektoren til i nærmere bestemt omfang at udøve beføjelser, der er tillagt bestyrelsen
 • ansvarlig for, at institutionens vedtægt lever op til de til enhver tid gældende regler

Bestyrelsen fastsætter sin vedtægt og forretningsorden for institutionens ledelse og virke inden for de rammer Børne- og Undervisningsministeriet har fastsat.

Rammerne om institutionens ledelse, ansvar og opgaver reguleres i kapitel 3 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (retsinformation.dk) samt bekendtgjorte regler, som følger af lovens bemyndigelser.

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsens opgaver kan inddeles i de funktioner, som fremgår af oversigtsfiguren nedenfor.

Overvågning

– Politiske strømninger
– Økonomi- og samfundsforhold
– Konkurrenter
– Præferencer hos uddannelsessøgende
– Globalisering

Udvikling

– Mission
– Vision
– Mål og strategier
– Målgruppe
– Ressourceindsatser
– Handlingsplaner
– Pædagogiske principper

Beslutninger

– Beslutte konkrete sager
– Afvigelse fra strategien
– Større investeringer
– Bindende investeringer
– Samarbejder

Kontakt

– Ambassadørfunktion
– Kontakt til relevante myndigheder
– Baglandet
– Medlemmer
– Medier
– Pengeinstitut

Kontrol

– Økonomisk rapportering
– Revision
– Forespørgsler/analyser
– Risikostyring
– Nye rapporteringssystemer
– Kvalitetsrapporter

Organisering

– Ledelsessikring
– Ledelsessparing
– Overordnet organisation
– Medarbejderpolitiker

Vedtægt

FGU-institutionen skal have en vedtægt, der fastsætter, at bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af institutionen, mens den daglige ledelse varetages af institutionens direktør/rektor.

Vedtægten skal stemme overens med den standardvedtægt, der fremgår af bilag 1 i Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse.

Vedtægten skal bl.a. redegøre for:

 • Institutionens navn og hjemsted
 • Bestyrelsens sammensætning og størrelse
 • Bestyrelsens habilitet
 • Bestyrelsens opgaver og ansvar
 • Bestyrelsens arbejde
 • Anbringelse af institutionens midler
 • Regler om regnskab og revision
 • Regler for institutionens nedlæggelse og ophør

En vedtægt eller en vedtægtsændring kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelse på institutionens hjemmeside sammen med datoerne for bestyrelsens vedtagelse eller bestyrelsens og generalforsamlingens vedtagelse i fællesskab, datoen for offentliggørelse af vedtægten på hjemmesiden samt seneste dato for ministeriets godkendelse i det tilfælde, hvor en sådan godkendelse af påkrævet ifølge loven.

Vedtægtsændringer som kun skal godkendes af bestyrelsen

Institutionens bestyrelse har ansvaret for institutionens vedtægt, herunder for at ændringer i vedtægten er i overensstemmelse med lovgivningen for FGU. Vedtægtsændringer kræver som hovedregel ikke godkendelse af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Bestyrelsen er ansvarlig for at påse, at vedtægten i forbindelse med ændringer lever op til nugældende regelsæt og bestyrelsen skal derfor tage udgangspunkt i gældende regler og ikke alene i den vedtægt, der skal ændres.

Vedtægtsændringer, som skal godkendes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

I følgende tilfælde skal en vedtægtsændring godkendes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet:
– Ved oprettelse af en ny institution
– Ved etablering eller ophør af en institutions varetagelse af opgaven som institution for FGU
– Ved fusion af to eller flere institutioner
– Ved spaltning af en institution

Tilsyn med vedtægter

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med, om institutionernes vedtægter opfylder lovgivningens krav til indhold og offentliggørelse. Hvis tilsynet viser uoverensstemmelser mellem vedtægt og gældende regler, vil styrelsen rette henvendelse til den pågældende institution herom.

Forretningsorden

Bestyrelsen for i forlængelse af vedtægten ansvar for at fastsætte en forretningsorden for sit virke.

Der er ikke selvstændige krav til, hvad forretningsordenen skal indeholde, men det er vigtigt, at den tager stilling til forretningsgange i bestyrelsesarbejdet, så der er klarhed og der ikke opstår for mange tvivlsspørgsmål løbende i arbejdet.

Minimumsindhold i forretningsorden

Forretningsordenen skal som minimum fastlægge regler om følgende forhold:

 • Arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side institutionens leder, herunder med regler om muligheder for delegering
 • Institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt institutionens løn- og personalepolitik
 • Fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsen drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil
 • Opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme mv.
 • Procedure for og indhold af revisionsprotokol mv.
 • Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lign. i løbet af regnskabsåret og vurdering af budgettet og afvigelser herfra
 • Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision