Direktøren/rektorens ansvar og rolle

Her kan du læse mere om FGU-direktøren/rektorens ansvar og rolle i forhold til bestyrelsen

Ansvarsfordeling mellem bestyrelse og direktør/rektor

Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens direktør/rektor og kan beslutte retningslinjer for skolens øverste ledelsesstruktur.
Direktøren varetager skolens daglige ledelse, mens bestyrelsen varetager ledelsen på strategisk niveau. Grænsedragningen er afgørende for god ledelse på strategisk niveau og god daglig ledelse. Arbejdsdelingen aftales mellem bestyrelse og direktør og nedskrives i en forretningsorden.

Direktørens/rektorens opgaver

Direktøren/rektoren skal følge de retningslinjer, som bestyrelsen fastsætter, og skal til enhver tid sikre, at institutionens juridiske og økonomiske forhold er i orden. Direktøren/rektoren skal holde bestyrelsens formand ajour med institutionens udvikling gennem løbende kontakt. Kontakt mellem direktion og øvrige bestyrelsesmedlemmer bør foregå med bestyrelsesformandens viden.

Bestyrelsen skal overlade varetagelse af institutionens daglige ledelse til den ansatte direktør/rektor. Det vil derfor være værdifuldt for bestyrelsen løbende at rådføre sig med direktøren/rektoren, der deltager i bestyrelsesmøderne, og som har ansvaret for udarbejdelse af oplæg til disse. Bestyrelsen kan ønske at drøfte særligt følsomme dagsordenpunkter eller temaer uden direktørens/rektorens deltagelse.

Direktøren/rektorens ansvar

I forlængelse af bestyrelsens beslutninger har direktøren/rektoren ansvaret for, at:

  • uddannelsen tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med gældende regler
  • de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige
  • bestyrelsens godkendte budget overholdes
  • institutionens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer
  • ledelsen af hver de skoler, der hører til institutionen, kan sikre den fornødne pædagogiske kvalitet i undervisningen

Løn og lønmodel

Bestyrelsen er ansvarlig for fastsættelse af direktøren/rektorens løn og lønmodel.

FGU Danmark har udarbejdet et lønværktøj til fastsættelse af direktør/rektorlønninger på FGU-institutionerne, som kan understøtte bestyrelsernes muligheder for fastsættelse af lønninger til direktørerne/rektorerne på de enkelte institutioner. Værktøjer er udarbejdet som en vejledning. Lønsammensætningen afhænger af forskellige parametre såsom kvalifikationer, uddannelsesniveau, institutionskompleksiteten, antal skoler mv.

Ved ansættelse af ny direktør/rektor skal bestyrelsesformanden eller en repræsentant herfor kontakte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og få et økonomisk råderum, som lønnen skal fastsættes inden for. Råderummet tager også hensyn til institutionens størrelse, antal skoler mv.

Bestyrelsens ansvar og rolle