Regnskab, revision og risikostyring

Her kan du læse om regler og krav til FGU-institutionernes regnskaber, revision og risikostyring

Regnskab og revision

FGU-institutionernes regnskaber er omfattet af Rigsrevisorloven (retsinformation.dk).

Bestyrelsen og direktøren har ansvar for, at årsrapporten og anden rapportering udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen, gældende standarder og krav. Bestyrelsen kan beslutte at få belyst yderligere områder end det angivne i protokollatet.

Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens revisor samt underretter ministeriet om den valgte revisor og om revisorskift. Bestyrelsen kan tage stilling til, hvorledes dialogen skal føres med revisor.

Bestyrelsen underskriver sammen med direktionen skolens årsregnskab og revisionsprotokol, som det enkelte bestyrelsesmedlem derfor skal gennemlæse og forholde sig til. Bestyrelsen bør sikre sig, at revisor ikke bringes i en dobbeltrolle ved løsning af rådgivningsopgaver for skolen.

Risikostyring

Institutionens aktiviteter medfører naturligt risici. Det er væsentligt, at risici identificeres, håndteres og kommunikeres. Derfor skal bestyrelsen sikre en effektiv risikostyring og et effektivt internt kontrolsystem.

Strategi for finansiel risikostyring

I henhold til Bekendtgørelse om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for forberedende grunduddannelse (retsinformation.dk) skal FGU-institutionens bestyrelse udarbejde en skriftlig strategi for institutionens finansielle risikostyring.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en skabelon til brug for udarbejdelse af retningslinjer for strategien, som institutionen skal bruge.

Whistleblowerordning

FGU-institutionerne er efter Lov om beskyttelse af whistleblowere forpligtet til at etablere en whistleblowerordning for medarbejdere, hvis institutionen har 50 medarbejdere eller derover.

Børne- og Undervisningsministeriet har som led i et regeringsinitiativ mod seksuel chikane, opfordret til, at institutionerne også etablerer en whistleblowerordning ift. seksuel chikane for elever. Dette er dog ikke et lovkrav.