Evaluering af pilotprojekt om overgangen fra Forberedende Grunduddannelse til erhvervsuddannelse

Hvordan kan Forberedende Grunduddannelse, erhvervsskoler og den kommunale ungeindsats samarbejde om at styrke FGU-elevernes overgang? Det giver en ny evalueringsrapport og inspirationsmateriale konkrete værktøjer og bud på, som kan anvendes i det lokale arbejde med at sikre kædeansvaret om de unge.

PRESSEMEDDELELSE

Gennem pilotprojektet Gode overgange fra FGU til EUD har fem af landets institutioner for Forberedende Grunduddannelse samarbejdet med erhvervsskoler og kommuner om at skabe gode overgange for elever på FGU gennem udvikling og afprøvning af indsatser om:

  • Modeller for kombinationsforløb, hvor lærere og vejledere fra Forberedende Grunduddannelse og erhvervsskoler har samarbejdet om at gennemføre forløb, hvor FGU-elever får undervisning på en erhvervsskole i en periode
  • Etablering og samarbejde i overgangsteams på tværs af Forberedende Grunduddannelse, erhvervsskoler og kommuner om forskellige vejlednings- og overgangsaktiviteter for eleverne.

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og FGU Danmark med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Projektet er nu blevet evalueret og viser, at indsatserne har haft en positiv betydning for elevernes overgang til EUD og i høj grad har udviklet og styrket samarbejdet om eleverne på tværs af FGU-institutionerne, erhvervsskolerne og de kommunale ungeindsatser.

Resultaterne er blevet omsat til en evalueringsrapport samt et inspirationsmateriale, videoer og et samtaleværktøj, som alle landets kommuner, erhvervsskoler og FGU-institutioner kan bruge i deres samarbejde om elevernes overgang.

Resultaterne er i høj grad med til at understrege, hvor afgørende et tæt samarbejde mellem Forberedende Grunduddannelse, kommuner og erhvervsuddannelser er i forhold til at hjælpe vores elever godt videre. Det er en stor styrke, at resultaterne og værktøjerne kan tilpasses til den lokale kontekst, da det er helt afgørende for at indsatserne reelt kommer ud at leve og bidrager til en sikring af kædeansvaret for de unge

Hanne Fischer, formand for FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium

Pilotprojektet har bidraget til, at forskere og praktikere i samarbejde har udviklet nye greb til at styrke overgangen mellem FGU og EUD. Vi er især rigtig glade for at se det store udbytte, eleverne har fået ud af indsatserne. Indsatserne kan både bidrage til at styrke elevernes tillid til egne evner ift. at starte på en erhvervsuddannelse og støtte dem i at komme i gang. Der er derfor stort potentiale i at sprede erfaringerne fra projektet til resten af FGU-sektoren

Camilla Hutters, Centerleder for Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Københavns Professionshøjskole

Tydeligt rammesatte kombinationsforløb giver eleverne afklaring og tillid til egne evner

Gennem projektet har de deltagende projektgrupper arbejdet med at skabe en tydelig rammesætning af kombinationsforløb. Evalueringen viser, at det har bidraget til et godt samarbejde mellem Forberedende Grunduddannelse og erhvervsskolen, fordi de har haft styr på rollefordelingen og at eleverne oplever, at kombinationsforløbene har givet dem konkrete erfaringer med forskellige erhvervsuddannelser og læringsmiljøet på disse. Det har ifølge eleverne støttet dem til at se nye muligheder, blive mere afklarede ift. valg og fravalg af uddannelse, og at det har givet dem nye perspektiver på en plan for relevant uddannelsesvej.

Procedurer for samarbejdet mellem Forberedende Grunduddannelse, erhvervsskole og kommune understøtter elevernes overgang

I pilotprojektet har Forberedende Grunduddannelse, erhvervsskoler og kommuner også afprøvet måder at formalisere deres samarbejde på og her viser evalueringen, at det har styrket deres samarbejde ved at udvikle en procedure for deres rollefordeling i elevernes overgang. Samarbejdet og procedurerne har bidraget til, at eleverne ikke ’falder mellem to stole’ i overgangen mellem Forberedende Grunduddannelse og erhvervsskole, fordi der er tydelighed omkring, hvem der har ansvaret på forskellige tidspunkter i overgangen. Procedurerne har desuden bidraget til, at de tre institutioner har sat eleven i centrum for deres samarbejde. På den måde bliver eleven det fælles udgangspunkt i samarbejdet på trods af eventuelle forskelle i organisatorisk opbygning og arbejdsgange på de tre institutioner. 

Københavns Professionshøjskole

Anne Katrine Kamstrup

Lektor og phd.

anka@kp.dk, tlf. 28406826

FGU Danmark

Lisa Goth

Sekretariatschef

lg@fgu.dk, tlf. 40333044