Operation Ha’ det godt satte fokus på unges mentale trivsel

Den 9. marts 2023 samledes elever på ungdomsuddannelser og Forberedende Grunduddannelser (FGU) over hele landet om unges mentale trivsel, som del af Operation Ha’ det godt.

Fællesskabet er afhængigt af os hver især

 • Vi vil huske, at vi er en del af et fællesskab og møde op til timerne, da fællesskabet er afhængigt af os hver i sær
 • Flere arrangementer på tværs af holdene, så vi lærer hinanden bedre at kende på tværs
 • Hav et større fokus på, at børn og unge lærer på forskellige måder og rum dette i uddannelsessystemet

Det er nogle af de mange ting, eleverne på FGU-skolerne har svaret på spørgsmålene: Hvad kan holdene, skolerne og politikerne gøre for unges trivsel som led i Operation Ha’ det godt, som blev afholdt den 9. marts 2023.

Mere end 50 ungdomsuddannelser og FGU-institutioner deltog i operationen, som er et landsdækkende initiativ af DR P3 og en række organisationer og foreninger, heriblandt FGU Danmark. Initiativet udspringer af P3 Missionen ”Hvad gør dig glad?”, som gennem hele 2023 sætter fokus på mental trivsel hos de 15-24-årige.

Gennem dagen arbejdede eleverne med, hvad det vil sige at have det godt og hvad der kan være med til at styrke deres egen og andre unges mentale trivsel på holdet og på skolen, men også hvad politikerne kan gøre.  På den måde spillede operationen ind i FGU-institutionernes daglige arbejde med elevernes trivsel.

P3 livedækkede dagen og besøgte bl.a. FGU Trekanten, hvor skoleleder Per Jensen fortalte om skolens arbejde med elevernes trivsel:

Det at skabe trivsel i hverdagen fylder rigtig meget og det er vigtigt for os, fordi det er med til at give eleverne selvtillid og gøre dem mere robuste i forhold til at skulle have et job eller skulle i uddannelse, så det er et stort mål for os at arbejde med trivsel

Per Jensen, skoleleder på FGU Trekanten, i P3

Resultaterne af den nationale undersøgelse af FGU-elevernes trivsel er lige blevet offentliggjort og viser, at 94,3 pct. af eleverne har høj trivsel.

94,3 pct. af eleverne på FGU har høj trivsel

Eleverne er gode til at have blik for hinanden

Omdrejningspunktet for dagen var metoden ABC – Act, Belong, Commit, som handler om at gøre noget aktivt, gøre noget sammen med andre og gøre noget meningsfuldt. En metode, som var med til at give eleverne konkrete redskaber til, hvad de selv og sammen kan gøre for at hjælpe hinanden. Det fortæller Nicklas, som er elev på FGU Trekanten:

På den her måde så har du et redskab til, hvad kan man gøre, som kan hjælpe de forskellige folk. Der er dem, der gerne vil hjælpe, men de ved ikke hvordan. Det her, det kan give dem de der basale redskaber, som så kan gøre, at de gerne vil tage det der skridt imod at hjælpe en person

Nicklas, elev på FGU Trekanten

Netop de konkrete redskaber, der sætter de unge i spil, er vigtigt i arbejdet med de unges trivsel. Det mener underviser på FGU Trekanten Morten Espesen:

Det har været en spændende dag. Vi har bragt nogle ting i spil for eleverne, som de kan arbejde med og som de kan tænke over og som de både kan bruge når de er på skolen, men også når de er ude i de liv, de har uden for skolen. Vi gør meget ud af at sætte dem selv i spil fordi, hvis de kan se sig selv i de processer, de har været igennem, så kommer det til at give mere mening for dem

Morten Espesen, underviser på FGU Trekanten

Målet er, at Operation Ha’ det godt bliver en årlig dag, hvor landets ungdomsuddannelser og FGU-institutioner sætter mental trivsel på skoleskemaet.

Elevernes svar – Hvad kan holdet, skolen og politikerne gøre for unges trivsel?

Eleverne har sendt deres svar på de tre spørgsmål ind til P3, som er blevet samlet til et fælles opråb, som er videregivet til børne- og undervisningsminister Mattias Teafaye.

Herunder kan du læse nogle af de ting, eleverne på FGU-skolerne har svaret, at holdene, skolerne og politikerne kan gøre for unges trivsel.

Hvad kan holdet gøre?

 • Vi vil respektere hinanden og tale ordentligt til hinanden
 • Vi vil huske at spørge ind til hinanden og snakke om hverdagen uden for skolen
 • Vi vil bruge humor og have en let stemning sammen, så det er sjovt at gå i skole
 • Videreudvikling af klassens tjek ind-model
 • Socialudvalg med fællesaktiviteter både i og uden for skolen
 • Kageordning
 • Flere konkurrencer
 • Motivere hinanden
 • Være tilgivende
 • Være bedre til at rydde op efter sig selv
 • Mere aktive i undervisning
 • Respektere regler og aftaler
 • Fortsætte med at spille UNO i pauserne og genoptage kongespil, når vejret tillader det
 • Fælles hygge med pizza og film efter undervisning
 • Fortsætte med at hilse både morgen og aften
 • Deltag i undervisningen
 • Holde pauser sammen, så alle er med
 • Komme med komplimenter
 • Lave fyraftensmøde om fredagen og slutte ugen af sammen
 • Læg telefonen væk i morgenbånd
 • Vi skal tilbyde at hjælpe hinanden og huske at spørge om hjælp
 • Vi skal være opmærksomme på hinanden
 • Mindre brok
 • Mere bevægelse, en ekstra gåtur om ugen
 • Smile lidt mere til hinanden. Også i bussen og på gaden
 • Styrke fællesskabet
 • Giv noget til verden, og så får du noget igen
 • Vise at man har set hinanden
 • Alle får en makker, så vi kan hjælpe hinanden med fysisk fremmøde, opfølgning på hvad man har lavet i løbet af dagen, skrive til hinanden, hvis makkeren ikke er i skole for at høre om man er ok
 • Vi opretter en gruppechat på snap med alle fra klassen, så vi kan høre, hvor mange der kommer til social fredag (fysisk fremmøde) og generelle spørgsmål
 • Meld ud i gruppen, hvis man har en dårlig dag, så alle ved, hvis der skal tages hensyn
 • Brætspil hver fredag for at forbedre de sociale relationer
 • Huske på, vi alle er forskellige
 • Tjek ind og ud med humørskala
 • Gøre noget for sin søvn/døgnrytme
 • Drik noget vand (generelt fokus på næring – socialt måltid)
 • Gøre noget, man godt kan lide
 • Tage presset lidt af sig selv
 • Rose (anerkende) andre og sig selv
 • Opmuntre hinanden og sig selv. Have positive samtaler og udtale sig positivt om hinanden
 • Skære ned på uvaner
 • Kigge efter sine blinde vinkler og brug hinanden
 • Vær modig. Turde sige noget og have reflektion med andre
 • Vi mødes stående omkring vores mødebord om morgenen, så vi alle sammen kan se hinanden i øjnene
 • Lær hinandens navne at kende – og brug dem
 • Respekter hinandens grænser
 • Giv plads til at fejle – alle fejler
 • Hav øjenkontakt og vær nærværende
 • Vær nysgerrig på andres trivsel
 • Giv slip og se fremad
 • Mere praksisorienteret undervisning
 • Husk “brain breaks”
 • Vi skal være stolte af vores skole
 • Gruppekram
 • Den gode stol, hvor man siger positive ting om den, der sidder i stolen / Lave en positiv runde en gang imellem, hvor man må sige noget positivt om de andre i klassen
 • Vi fortsætter med at arbejde med vores værdier: Sammenhold, fællesskab, samarbejde, hjælpsomhed, være flinke, være omsorgsfulde og tage ansvar.

Hvad kan skolen gøre?

 • Flere arrangementer for hele skolen, så vi lærer hinanden at kende på tværs af holdene
 • Flere sjove aktiviteter til pauserne, så man ikke bare sidder bag en skærm
 • Bedre rengøring
 • Lave gruppeaktiviteter
 • Billigere eller gratis frokost
 • Rum eller hal til bevægelse. Måske et grupperum eller fitness
 • Flere og bedre grønne områder
 • Vi vil kunne gå ud for skolen i pauserne. Her kan der snakkes om noget andet end skolen. Fx private ting.
 • Køkkenet skal lave ugeskema over maden i kantinen, så er der større sandsynlighed for, at eleverne spiser sammen i kantinen og eleven får den nødvendige energi
 • Der skal laves flere hyggelige siddeområder på skolen, så eleverne får mere lyst til at snakke og lave lektier eller gruppearbejde.
 • Bedre forståelse for ordblinde og andre
 • Shelterture, fisketure-generelt flere ture.
 • Fysisk aktive pauseaktiviteter i timerne
 • Bedre kommunikation fra skole til eleverne, når der kommer nye tiltag
 • Fem min. længere pause på pausen efter spisepausen
 • Bedre udsmykning af skolen ville skabe mere glæde
 • Mere tværfagligt samarbejde, så man lærer omkring de andre linjer på skolen
 • Kortere skoledag
 • Aktiviteter skal tage mere hensyn til elever, der ikke har det godt med store mængder af mennesker
 • Bløde møbler til at slappe af og hygge med andre.
 • Snackautomat.
 • Spændende lokaler
 • Sove-/afslapningstimer
 • Studietur
 • Fredagscafé.

Hvad kan politikerne gøre?

 • Hav et større fokus på at børn og unge lærer på forskellige måder og rum dette i uddannelsessystemet
 • Giv mere plads til, at man kan have det svært og stadig være i uddannelsessystemet. Fx ved at der er større mulighed for personlig tilpasning, og man kan få godskrevet fravær, hvis man fx skal til psykolog eller lignende
 • Gratis sportsaktiviteter for unge
 • Sænke karakterkravene – mindre fokus på karakterer
 • Det skal være nemmere at få psykologhjælp som ung. Mere gratis hjælp
 • Mere tid til at fokusere på sig selv. Skole og job optager alt tiden
 • Økonomien hænger ikke sammen. Mere i løn eller SU
 • Mere variable mødetider og tilpasning af undervisning
 • Flere gratis arrangementer. Overblik over hvad der findes
 • Styrke kulturlivet
 • Overblik over hvor man kan få hjælp både kommunalt og privat
 • Lad børn være børn og unge være unge. Altså sæt tempoet og forventninger unge ned
 • Flere penge til psykiatrien og skolen
 • Sætte busser ind kun til FGU-elever, mange har svært ved at komme i skole, fordi man ikke er tryg ved de meget fyldte busser man skal ind i for at møde ind til tiden.
 • Ansætte psykologer på skolerne, så alle kan få gratis psykologhjælp, når de har brug for det
 • Mulighed for studieture til udlandet
 • Give skolens elever flere hjælpemidler. Flere penge til skolerne
 • Prioritere unges helbred
 • Forlæng skoleopholdet så man kan være på FGU i længere tid
 • Fri om mandagen
 • Give eleverne mere medbestemmelse
 • Sneryddere tidligere på cykelstien
 • Flere hjælpemidler til folk med usynlige handicap
 • Mere udstyr til klasserne
 • At rygning bliver tilladt igen. Det gir’ fællesskab blandt eleverne. Nu må ingen elever gå ud fra matriklen i pauserne, da eleverne ikke må ryge. Dette stopper andres elevers muligheder.
 • Lav mødetiderne senere fx klokken 9 eller 10, så eleven er klar til fællesskabet, har mere energi og er udhvilet.
 • Bedre muligheder for idræt
 • Ligestilling med øvrige ungdomsuddannelser, altså samme ferier med videre
 • Ingen fratræk på skoleydelse ved fravær. Kig på SU
 • Flere muligheder for uddannelse efter folkeskolen for de elever, som ikke er erklæret egnet til en ungdomsuddannelse
 • Mere simple uddannelser. Altså færre linjer inden for uddannelserne, så det bliver mere overskueligt og tydeligt, hvad de forskellige kan
 • Mere i skoleydelse på FGU, så det bliver nemmere at få det til at hænge sammen økonomisk ved siden af uddannelsen
 • Billigere ungdomsboliger
 • Sørge for hurtigere og bedre kontakt fra ungeindsatsen
 • Finde en fælles it-platform for alle skoler og uddannelser
 • Politisk loft på antal elever i en klasse. Der er for mange elever i klasserne grundet mangel på lærere
 • Vi foreslår også øremærkede midler til forbedring af ungemiljøerne på skolerne
 • Afskaffe meningsløse eksamener på FGU. Såsom PASE eksamenen. Eller hvis man har et højere eller samme niveau end det der kan tilbydes på skolen
 • Der skal være mulighed for at blive fritaget fra dansk og matematik
 • Ingen adgangskrav til ungdomsuddannelser
 • Bedre transport (læskur og bænke ved stoppesteder og bedre tider)
Hvad kan holdene, skolerne og politikerne gøre for unges trivsel?