Nye anbefalinger: Sådan styrker vi FGU

Det kræver fælles indsats og en ny økonomimodel, hvis vi skal nå det fælles mål om at få flere unge godt videre i uddannelse og job. Det er kernen i FGU Danmarks nye anbefalinger til at sikre bæredygtige FGU-institutioner.

PRESSEMEDDELELSE

Siden landets skoler for Forberedende Grunduddannelser (FGU) for første gang åbnede dørene i august 2019 har de knoklet for at levere tilbud med høj kvalitet til de mange tusind unge, som har brug for støtte til at finde vejen videre til uddannelse og job. Men med rammer og vilkår, der ikke stemmer overens med virkeligheden, har det mildest talt været en kamp at leve op til ambitionerne og intentionerne med FGU-reformen.

Hvad skal der så til for at sikre de bedst mulige uddannelsestilbud på FGU, der matcher de unges behov? Det gav formand for FGU Danmark, Henrik Hvidesten, en række forslag til på FGU Danmarks årsmøde den 19. maj i år. Forslagene bygger på anbefalinger fra en tværgående taskforce, som blev dannet af FGU Danmark i foråret og netop har afsluttet deres arbejde. Det er mundet ud i 19 konkrete anbefalinger til at styrke FGU. Et kardinalpunkt er en tidssvarende, bæredygtig økonomimodel for institutionerne.

Anbefalingerne er blandt andet:

  • Sæt eleverne i centrum og skab ligestilling for de unge ved bl.a. at den unge selv kan tilvælge FGU.
  • Styrk kvaliteten i FGU ved et taxameterløft på 5.000 kr. per årselev, der blandt andet skal understøtte det inkluderende læringsmiljø og den reelle elevfordeling på FGU.
  • Tættere kobling til grundskolen, så de unge får en mere tryg og sikker overgang til FGU.
  • Etablering af en økonomimodel, der tilgodeser de unges behov og er mindre konjunkturfølsom.
  • Bygningerne skal gøres lovlige og tidssvarende ved tildeling af et særskilt bygningstaxameter på 15.000 kr. per årselev til at sikre de nødvendige bygningsmæssige rammer.
  • Taxameteret til kombinationsforløb udvides til også at gælde EGU-sporet (erhvervsgrunduddannelse) og ikke blot som nu AGU (almen grunduddannelse) og PGU (produktionsgrunduddannelse).

Et vigtigt budskab i forlængelse af anbefalingerne er, at eleverne skal i centrum gennem fælles løsninger og indsatser.

”FGU kan og skal bidrage til det vigtige kædeansvar omkring de unge. Vi skal være en del af løsningen på, at op mod 50.000 unge under 25 år i Danmark ikke har en ungdomsuddannelse, er i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse. Det er en helt central samfundsopgave, som vi kun kan løse i tæt samarbejde med kommunerne, aftagerinstitutionerne, virksomhederne og lokalsamfundene, ”siger Henrik Hvidesten.

Se alle 19 anbefalinger fra FGU Danmark her.

200 mio. kr. sparet på FGU

Der er behov for handling på den lange bane, men absolut også på den helt korte. Den økonomiske udvikling i FGU-sektoren viser, at situationen er alvorlig, og at den har været alvorlig længe. Seneste regnskab, som blev fremlagt på FGU Danmarks generalforsamling den 19. maj i år, viser, at FGU-sektoren kom ud af 2021 med et underskud på 24 mio. kr. Uden de særlige tilskud, som FGU-sektoren modtog sidste år, ville det samlede underskud have været 136,7 mio. kr. i 2021.

Til trods for de ekstra midler er der faktisk tale om en besparelse på 200 mio. kr. i udbetaling af taxameter til FGU-sektoren sidste år. Besparelsen er et udtryk for, at taxametersystemet ikke er bæredygtigt i forhold til, at eleverne fx er færre og fordeler sig anderledes på de tre spor i FGU (AGU, PGU og EGU) end forventet og at hver elev skal have et individuelt tilpasset forløb, der er skruet sammen ud fra vedkommendes behov.

”Formålet med FGU er ikke at skabe et overskud, men at give eleverne den bedst mulige kvalitet i deres uddannelser, både fagligt og socialt. Det gør de dygtige og engagerede fagprofessionelle på vores skoler hver dag. Men denne kæmpe indsats gør det ikke alene. Selvom jeg nødigt råber ”Send flere penge”, er det en afgørende faktor, at vi bakkes op af Christiansborg med mere end anerkendelse og positive tilkendegivelser, hvis vi skal sikre den kvalitet og stabilitet i tilbuddene på FGU, som eleverne har brug for. Det skylder vi de unge”, siger Henrik Hvidesten.

Om taskforcen

FGU Danmark dannede taskforcen i februar 2022. Taskforcen afsluttede arbejdet i april i år. I taskforcen deltog repræsentanter for kommunerne, arbejdsmarkedets parter, de erhvervsrettede uddannelser og FGU-institutionernes medarbejdere og direktører/rektorer. En referencegruppe bestående af repræsentanter for KL, Dansk Industri, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Modstrøm, Uddannelsesforbundet og Uddannelseslederne har løbende givet input til taskforcen.
Anbefalingerne på baggrund af taskforcens arbejde blev præsenteret på FGU Danmarks årsmøde den 19. maj i år på Hotel Comwell Kellers Park i Børkop ved Vejle og er sendt til aftalekredsen, børne- og undervisningsministeren og Reformkommissionen.

Kontakt

Henrik Hvidesten
Formand, FGU Danmark
Email: hehv@ringsted.dk
Telefon: 24 48 06 21

Lisa Goth
Sekretariatschef, FGU Danmark
Email: lg@fgu.dk
Telefon: 40 33 30 44

FGU Danmarks anbefalinger for at sikre bæredygtige FGU-institutioner