Struktur og progression på FGU

Projekt ved FGU Trekanten

Kort om projektet

Projektet har særligt fokus på arbejdet med de didaktiske principper 1) Synlige læringsmål, 2) Tydelig struktur og 3) Evaluering. Med projektet vil FGU Trekanten udvikle:

  • En overordnet model for arbejdet med struktur og progression
  • Et inspirationskatalog til arbejdet med synlige læringsmål, tydelig struktur og evaluering i undervisningen
  • Digitale understøttelsesmuligheder til arbejdet med struktur og progression

Formålet med projektet er, at eleverne opnår en øget viden om deres læringsmål og dermed opnår succes ved overgangen til uddannelse eller job.

I projektet samarbejdes med Professionshøjskolen UCL samt IST Studie+ (IST) og Praxis Forlag A/S.

Samlet indsats og aktiviteter

Projektet indledes med en kortlægning af lærernes arbejde med 1) Synlige læringsmål, 2) Tydelig struktur og 3) Evaluering. Kortlægningen skaber en baseline for projektet og sikrer, at projektet bygger videre på lærernes erfaringer.

De tre hovedaktiviteter i projektet udvikles og implementeres sideløbende:

  • Model for struktur og progression: Der udvikles en fælles model, som er genkendelig og anvendelig for lærere og elever og med mulighed for differentiering på de enkelte hold og ift. den enkelte elev. I udviklingsfasen gennemføres aktionslæringsforløb på alle fem skoler. Modellen bliver herefter justeret og kvalificeret ud fra lærernes og elevernes erfaringer og med sparring fra UC Syd.
  • Inspirationskatalog: Der udvikles et inspirationskatalog. Det forventes, at kataloget indeholder drejebøger, beskrivelser, billeder og videobeskrivelser, herunder også på anvendelsen af det digitale værktøj (se nedenfor). Idéerne afprøves i aktionslæringsforløb på alle fem skoler. Herefter justeres og kvalificeres kataloget ud fra lærerne og elevernes erfaringer og med sparring fra UC Syd.
  • Digitale understøttelsesmuligheder: Der udvikles digitale understøttelsesmuligheder i samarbejde med Praxis og IST, som kan anvendes fx ifm. forløbssamtaler. Det forventes, at der vil være to afprøvningsrunder af værktøjet.

Organisering i projektet

Evaluering

2024: Survey (baseline)

Lærere og elever besvarer spørgeskemaer, som skal belyse, hvor struktureret, der arbejdes med synlige læringsmål, tydelig struktur og evaluering samt graden af støtte og vejledning i den forbindelse.

2025: Fokusgrupper

Der gennemføres fokusgruppeinterviews med lærere og elever for at blive klogere på implementeringen af de tre didaktiske principper i undervisningen.

2026: Survey

Der gennemføres en afsluttende survey blandt lærere og elever, som sammenlignes med data fra baselineundersøgelsen og fokusgruppeinterviewew for, at identificere effekter af implementeringen af de tre didaktiske principper i undervisningen, evaluere elevernes læringsresultater, indsamle feedback fra lærere om processen og identificere nøgleelementer i implementeringen, der har haft en positiv indvirkning.

Målbare resultater

I projektets slutfase forventes en forbedring på minimum 15 % i forhold til måltallene fra baseline. Det forventes hermed at:

  • andelen af pgu-lærere, der vurderer, at de er blevet mere bevidste om effekten af et struktureret arbejde med struktur og progression på deres hold, er steget med minimum 15 %.
  • andelen af pgu-lærerne, der vurderer, at de arbejder struktureret med synlige læringsmål, tydelig struktur og evaluering, er steget med minimum 15 %.
  • andelen af pgu-lærere, der vurderer, at de får nok støtte og vejledning i processen omkring det konkrete arbejde med tydelig struktur og progression er steget med minimum 15 %.
  • andelen af pgu-elever, der oplever en øget opmærksomhed på struktur og progression – både visuelt og digitalt er steget med minimum 15 %.

Tids- og procesplan

Kontaktperson: Pædagogisk konsulent Johan Linde, jol@fgutrekanten.dk