Prøver og bedømmelse

Her kan finde spørgsmål og svar om prøver og bedømmelse på FGU-institutionerne ifm. Covid-19

Ud fra hvilket bedømmelsesgrundlag skal FGU-elever have standpunktskarakterer?

 • Den afsluttende standpunktsbedømmelse er en vurdering af elevens faglige niveau på det tidspunkt, hvor bedømmelsen/karakteren afgives. Bedømmelsen skal afgives iht. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt læreplanerne i de enkelte fag og skal udtrykke i hvilken grad, eleven lever op til de faglige mål i det enkelte fag

På hvilket grundlag skal standpunktsbedømmelsen gives på FGU? Skal eleverne fx stadig udarbejde en præsentationsportfolio?

 • Bedømmelsesgrundlaget for standpunktsbedømmelsen er (jf. læreplaner og fagbilag afsnit 4.2): elevens faglige dokumentation og elevens præstation i undervisningen.
 • Den faglige dokumentation vil være samlet i en arbejdsportfolio i de fag/faglige temaer, hvor der anvendes arbejdsportfolio. Den er således både den faglige dokumentation (arbejdsportfolioen) og elevens præstation i undervisningen, som læreren skal inddrage i standpunktsbedømmelsen. Standpunktsbedømmelsen skal vise elevens aktuelle standpunkt målt i forhold til fagets/det faglige temas mål.
 • I denne særlige periode, hvor eleverne i længere tid har modtaget nødundervisning, kan det være svært at vurdere elevens præstation i undervisningen, herunder arbejdsprocesser og –tilgange. Det gælder ikke mindst for de faglige temaer, hvor læreren skal vurdere elevernes viden, færdigheder og kompetencer i forhold til det praktiske arbejde.
 • Det kan derfor være nødvendigt for den enkelte lærer at inddrage vurdering af elevens præstation lige inden nødundervisningsperioden i forbindelse med fastsættelsen af standpunktsbedømmelsen.
 • Læreren kan desuden have behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende standpunktsbedømmelse gives. I den afsluttende undervisning – eventuelt digitale undervisning – kan læreren med fordel gennemføre aktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække elevens faglige niveau. Det kan for eksempel foregå ved, at eleven udarbejder noget, der svarer til en præsentationsportfolio på baggrund af elevens arbejdsportfolio, og at eleven fremlægger sin portfolio for læreren og har en faglig drøftelse med læreren herom. 

Hvordan skal standpunktsbedømmelsen, der erstatter prøvebedømmelsen angives på de beviser, som FGU-institutionen udsteder efter de almindelige regler herom?

 • Standpunktsbedømmelsen erstatter prøvebedømmelsen på de beviser, som institutionen udsteder efter de almindelige regler herom. Der hvor eleven skulle have en prøvebedømmelse på beviset, skrives standpunktsbedømmelsen ind på beviset som en prøvebedømmelse.
 • Det skal ikke fremgå af beviset, at prøvebedømmelserne er ophøjede standpunktsbedømmelser. På bagsiden af beviset skal der være en henvisning til BEK nr. 410 af 13/04 2020.

Hvordan skal lærerne kunne give en standpunktsbedømmelse, der omfatter FGU-elevernes praktiske arbejde, hvis det ikke er muligt at gennemføre praktisk arbejde i nødundervisningsperioden?

 • Det er uvist, hvornår det er muligt for skolerne at give den praktiskorienterede undervisning igen. Såfremt eleverne når at få undervisning på FGU-institutionen inden standpunktsbedømmelsen, bør der være at særligt fokus på, at eleverne får de eventuelt manglende praktiske kompetencer, så de kan opnå deres niveaumål for det enkelte fag/faglige tema i forløbsplanen. I helt særlige tilfælde vil der kunne gives ekstra undervisning, så eleverne kan opnå de praktiske kompetencer. 
 • Såfremt eleverne ved planlagt uddannelsesophør mangler centrale praktiske kompetencer for at opnå det niveau, som er nødvendigt for at opnå målet i uddannelsesplanen, kan der være behov for at tage mål og længde af FGU-forløb op til overvejelse med inddragelse af KUI.

Hvis en elev i et fagligt tema som følge af lukkeperioden ikke er i stand til at planlægge og gennemføre en produktion, kan eleven så bestå et fagligt tema på FGU niveau 3?

 • Lukkeperioden kan ikke anvendes som begrundelse for at sænke kravene til elevens niveau.  FGU niveau 3 er fastlagt ved præstationsstandarder, der angiver den kompleksitet, det ansvar og den selvstændighed, som eleven skal kunne udvise inden for viden, færdigheder og kompetencer, når eleven har opnået niveauet.

Hvor højt vægtes FGU-elevens præstation i undervisningen i forhold til elevens faglige dokumentation, hvis begge dele ligger til grund for standpunktsvurderingen?

 • Elevens faglige dokumentation og præstation i undervisningen vægtes som udgangspunkt lige højt. Eleven vurderes i øvrigt i forhold til de faglige mål ud fra den faglige dokumentation eller præstation i undervisningen, der bedst muligt kan give afsæt for en vurdering af opnåelsen af det faglige mål.
 • Det fremgår af læreplaner og fagbilag, hvad der indgår som bedømmelsesgrundlag for standpunktsbedømmelsen i de enkelte fag; dog ikke for de faglige temaer på FGU niveau 3.

Er afsnit 4.2 i læreplaner og fagbilag kun aktuelt, hvis eleven afbryder sin FGU og stopper før tid, eller er det også aktuelt for den standpunktsbedømmelse, der afløser en prøve?

 • Afsnit 4.2 i læreplaner og fagbilag danner ramme for den bedømmelse, der afløser prøven.

Skal lærerne på FGU anvende bedømmelseskriterierne eller kun have fokus på de faglige mål, når de giver eleverne en standpunktsbedømmelse?

 • Bedømmelsen er altid en vurdering af, i hvilken grad eleven opfylder de faglige mål. Det gælder også ved prøver. Bedømmelseskriterierne udtrykker det, der lægges vægt på ved bedømmelsen.
 • Hvis eleven skulle have været til prøve i et fag eller fagligt tema på et niveau, hvortil der ikke er beskrevet bedømmelseskriterier til standpunktsbedømmelse, så skal læreren vurdere, om eleven opfylder de faglige mål uden centralt fastsatte bedømmelseskriterier. Læreren kan anvende de bedømmelseskriterier, der er beskrevet til en prøve, i det omfang de er relevante for standpunktsbedømmelsen.

Hvornår skal der gives standpunktsbedømmelse på FGU?

 • Institutionen giver eleven en afsluttende standpunktsbedømmelse, når institutionen vurderer, at eleven fagligt ville have været klar til at gå til prøve, uanset at prøven ikke kan afholdes. Standpunktsbedømmelsen erstatter prøvebedømmelsen på de beviser, som institutionen udsteder efter de almindelige regler herom.

Hvor længe gælder det, at FGU-eleverne ikke skal til prøve?

 • Det gælder indtil videre. Børne- og undervisningsministeren kan som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner bestemme, at aflysningen af prøver gradvist ophører.

Skal FGU-eleverne til prøve i almene fag og faglige temaer?

 • Nej. Institutionen giver standpunktsbedømmelse af eleven i de fag og faglige temaer, som eleven skulle have været til prøve i, hvis prøven eller prøverne ikke kan afholdes som planlagt.

Skal elever, som er i gang med en egu, der er påbegyndt før 1. august 2019 til prøve i de fag, som fremgår af deres uddannelsesplan?

 • Skoleundervisningen i egu består af et eller flere elementer fra uddannelsesaktiviteter, der gennemføres ved en uddannelsesinstitution i henhold til § 2, i egu-bekendtgørelsen. Egu-eleven følger derfor de regler for prøveaflæggelse, der er fastsat herfor, herunder de særregler der er beskrevet/bliver beskrevet på disse områder.

Hvilket juridisk grundlag vil en klage fra en FGU-elev blive vurderet ud fra i forbindelse med en klagesag vedr. standpunktsbedømmelse?

Skal FGU-elever til prøve før sommerferien?

 • Nej. Elever, der skulle have været til prøve i fag eller faglige temaer før sommerferien, skal gives en afsluttende standpunktsbedømmelse i stedet for bedømmelse ved en prøve.