Optag og nødundervisning

Her kan du finde spørgsmål og svar om optag og nødundervisning på FGU-institutionerne ifm. Covid-19

Optag

Hvordan håndterer FGU-institutionerne elever, der skulle være startet op på et 14-dages afsøgningsforløb, som primært består af vejledning? Hvis deres opstart udskydes, kommer eleverne til at gå uden ydelse.

  • I den aktuelle situation er det vigtigt, at skolerne i videst muligt omfang tilrettelægger et afsøgningsforløb, der kan give eleverne indblik i, hvilke muligheder FGU kan give den unge. Det kan f.eks. være ved, at skolen telefonisk eller virtuelt vejleder eleven og dermed hjælper til en afklaring hos den unge. Der kan ligeledes være mulighed for, at eleven deltager i nødundervisningsaktiviteter, laver opgaver med videre.

Hvordan håndteres ønsket om løbende optag? Hvordan håndterer skolerne, at KUI kommer med nye elever, som skal optages?

  • Løbende optag er muligt, således at eleverne kan tilbydes nødundervisning. FGU-institutionen skal med udgangspunkt i uddannelsesplanen etablere kontakt til den unge og i samarbejdet med eleven tilrettelægge en foreløbig forløbsplan. Denne plan danner så udgangspunkt for de mulige opgaver mv, som kan tilbydes i forbindelse med fjernundervisningen.

Hvad sker der, hvis egu-elever sendes hjem fra virksomheden grundet Covid-19? Kan de få deres forløb forlænget?

  • FGU-elever i egu-sporet, som er i virksomhedspraktik, er ansat på baggrund af en kontraktlig aftale om løn- og arbejdsforhold. Det vil derfor være op til virksomheden at beslutte, om eleven skal møde på arbejde. Eleven skal aftale med arbejdsgiver i praktikvirksomheden, hvad der skal ske under en eventuel hjemsendelse. Der er mulighed for at forlænge et FGU-forløb, herunder virksomhedspraktik.

Nødundervisning

Det er svært at digitalisere skriftlige opgaver. Hvad sker der med dem?

  • Skolerne kan udsende skriftlige opgaver til eleverne analogt, hvis der er behov for det. Skolerne opfordres generelt til at være kreative og finde løsninger og alternativer i lukkeperioden.

Hvad hvis FGU-eleven ikke når det niveau, der er fastsat i forløbsplanen?

  • Hvis en elev skal nå et bestemt niveau i et fag for at komme videre i uddannelse, men ikke når niveauet til den planlagte tid, noterer institutionen det i elevens forløbsplan og meddeler det til KUI. KUI skal så træffe afgørelse om, hvorvidt eleven bør fortsætte sit forløb på FGU eller skal tilbydes noget andet. Dette gælder også, hvis eleven af sociale eller personlige grunde ikke er i stand til at fortsætte i uddannelse.
  • Det er elevens aktuelle niveau, der ligger til grund for lærerens vurdering af om eleven har nået det pågældende niveau.

Er der mulighed for, at FGU-elever med sociale problemer eller andre særlige behov kan få nødpasning på FGU?

  • Elever i FGU er i udgangspunktet ikke i målgruppen for nødpasning. 
  • Institutionslederen kan dog træffe beslutning om undtagelser fra skolelukningen. Undtagelser kan blandt andet omfatte unges helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Dette kan også omfatte FGU-elever efter en individuel vurdering.