Helhedsorienterede undervisningsforløb på pgu

Projekt ved FGU Kolding & Vejen, FGU Vest og FGU Sønderjylland

Kort om projektet

I projektet afprøves én samlet indsatsmodel, som skal løfte eleverne fagligt, socialt og personligt. Målgruppen er elever på pgu.

Projektet er et fælles projekt for FGU Kolding Vejen, FGU Vest og FGU Sønderjylland. 

Projektet har særligt fokus på disse fire didaktiske principper:

1) Praksisfællesskaber

2) Helhedsorienteret undervisning

3) Ernæring

4) Synlige læringsmål.

Projektet skal på kort sigt føre til:  

  • Eleverne bliver mere motiverede af undervisningen
  • Eleverne oplever et stort læringsudbytte
  • Elever oplever, at undervisningen bringer dem tættere på deres uddannelsesmål eller deres jobmål.

Indsatsteori

Metode og indsats

Projektets metodeudvikling og evaluering er tilrettelagt som en pilotafprøvning med udgangspunkt i metoden Lovende praksis, som er udviklet og anvendt af Socialstyrelsen, se Håndbog i lovende praksis.

Projektet vil arbejde med seks kerneelementer:

1. Helhedsorienteret undervisning. Igennem projektperioden vil hver FGU-institution for pgu-eleverne planlægge og gennemføre temabaserede helhedsorienterede undervisningsforløb. Den enkelte institution udpeger, hvilke konkrete temaer de helhedsorienterede forløb skal være bygget op omkring.

2. Medarbejderinddragelse. Opstarten af hvert af de fire helhedsorienterede forløb indledes med en fælles planlægningsdag for medarbejderne på den enkelte FGU-institution. Her er der først en fælles brainstorm, og dernæst holder lærerne møder i deres forskellige teams. Her bliver man enige om, hvad undervisningen skal indeholde.

3. Delopgaver der løses i fællesskab. De helhedsorienterede forløb indeholder delopgaver eller projekter mv., som elever skal løse i fællesskab på tværs af hold eller niveau. 

4. Sundhed, ernæring og motion indarbejdes i forløbene, da elementerne er én af forudsætningerne for elevernes læring.

5. Konkretiseringsark og opgaveformuleringsark anvendes aktivt. I arbejdet anvendes forskellige redskaber, herunder “konkretiseringsark” og “opgaveformuleringsark”. Redskaberne understøtter udviklingen af forløbene ift. at definere læringsmål og inddele i niveauer.

6. Lærerne har rammer til forberedelse. Lærerne får skemalagt tid til fælles forberedelse og mulighed for at anvende lokaler til arbejdet, så de på den måde får tid til at udvikle undervisningsforløb og samtænke deres undervisning.

Evaluering

Projektets evalueringen er tilrettelagt, så den formativt understøtter den afprøvende og lærende tilgang projektet har. Evalueringen skal også bidrage summativt med følgende spørgsmål, når projektet er færdiggjort:

  • Hvordan projektets kerneelementer implementeres og hvilke arbejdsgange, der udvikles?
  • I hvilke udstrækning kerneelementerne og arbejdsgangene bidrager til at indfri de kortsigtede resultatmål for projektet?
  • I hvilke udstrækning projektet som helhed lykkes med at indfri de langsigtede resultater?

Evalueringen gennemføres i tre trin: Opstart, midtvejsevaluering og slutevaluering. Evaluator bidrager med at opstille indsatsmodel og forandringsteori i projektopstart. Ledere og medarbejdere interviewes igennem projektetperioden. Eleverne skal besvare en survey ved afslutningen af hvert helhedsorienteret undervisningsforløb. Evaluator stiller disse besvarelser til rådighed for de tre FGU-institutioner, så de kan indgå i arbejdet hos de enkelte lærings- og kvalitetsteams med at styrke implementeringen af indsatsmodellen.

Evaluator er: BDO Advisory.

Se figur over evalueringsfokus og datakilder her:

Tidsplan og projektfaser

Fase 1: Indsatsudvikling og klargøring af organisationer

Fra 1. januar til 1. august 2024 udvikling af indsatsen og klargøring af organisationerne samt opsætning af evalueringsdesign og dokumentationsredskab.

Fase 2: Afprøvningsarbejde gennem prøvehandlinger og anvendelse af data til læring og refleksion

I perioden fra 1. august 2024 til 30. juni 2026 gennemføres fire større afprøvninger af udvikling og gennemførelse af de helhedsorienterede forløb mm.

Fase 3: Afsluttende evaluering og forankring

Slutevaluering gennemføres i forbindelse med fjerde afprøvning i forår 2026. Evalueringen forventes færdig i august 2026. Der arbejdes med forankring hele vejen igennem projektet. I slutningen af perioden tages de endelige beslutninger om, hvad der forankres mere præcist, bl.a. på baggrund af slutevalueringen.

Kontaktperson: Direktør Brian Vittrup, brvi@fgukoldingvejen.dk