Entreprenørskab og design som grundlag for praksisbaseret læring

Projekt ved FGU Syd- og Midtfyn

Kort om projektet

Med projektet kompetenceudvikles lærerne, så entreprenørskab og design bliver en naturlig del af undervisningen, og dermed giver et generelt kvalitetsløft. Formålet er, at eleverne oplever meningsfuld, varierende og motiverende undervisning.

Projektet har særligt fokus på de to didaktiske principper: 1) Innovation og produktudvikling samt 2) Praksisbaseret dannelse og læring.

Indsatsen understøttes af professionshøjskolen UCL.

Vidensgrundlag og didaktisk tilgang

Projektet gennemføres med udgangspunkt i FGU Syd- og Midtfyns didaktiske grundlag, der som fundament bygger på Vitaliseringspsykologien af Jan Tønnesvang. I projektet vil der særligt arbejdes med:

 • Innovation og entreprenørskab (I&E): Projektet tager udgangspunkt i Fonden For Entreprenørskabs Entreprenørskabs- og innovationsundervisning. FFE har opstillet 4 kompetenceområder: Handling, omverdensforståelse, kreativitet og personlig udvikling. Det faglige indhold er i midten af de 4 kompetenceområder. Det er centralt, at det at skabe entreprenørskabsundervisning, skal baseres på handlinger eleverne udfører og i samspil med verden omkring dem, og gerne i så reel en kontekst som muligt, hvor eleverne kan være med til at sætte noget i værk. Læs mere i denne publikation.
 • Projektbaseret- og problembaseret læring (PBL). PBL handler om at skabe projektforløb, hvor eleverne designer, udvikler og konstruerer praktiske løsninger på et problem. Det sigter mod, at eleverne opbygger deres kreative kapacitet, så de kan samarbejde om at skabe prototyper ud fra autentiske problemer. Læs mere på denne hjemmeside.

Indsatsen

I projektet vil der foregå følgende:

 • Udvikling af mindst 10 undervisningsforløb

Der udvikles mindst 10 undervisningsforløb til skolernes temaforløb med fokus på I&E og PBL. Forløbene vil have forskellig karakter, indhold og temaer. Temaforløbene udvikles løbende af lærerne fra alle 3 skoler, ligesom lærerne vil dele deres erfaringer og udviklede forløb, samt afprøve nogle af hinandens forløb.

 • Kompetenceudvikling, co-teaching samt pædagogiske og didaktiske fyrtårne

Lærerne på alle 3 skoler, gennemgår et indledende kompetenceforløb med fokus på I&E og PBL. Det er forudsætning for udvikling af undervisningsforløbene. Kompetenceforløbet vil være praksisnært og ”hands-on”, så lærerne samtidig med at opbygge viden, skaber erfaring gennem løbende aktionsforløb.

Kompetenceforløbet ændrer karakter gennem projektet, og vil i år 2 målrettes skolernes mindre teams og den enkelte lærer, gennem både konkret vejledning og samskabelse, samt ved co-teaching og udvikling af best-praksis. I år 3 fokuseres på, hvordan den tilegnede viden og nye erfaring forankres, og hvordan skolerne skaber kultur. Der vil ligeledes blive valgt 2-4 medarbejdere ud fra hver skole, som kommer på en særlig kompetenceudvikling for at skabe pædagogiske og didaktiske fyrtårne, der lokalt kan sikre den fortsatte forankring.

 • Afvikling af afsluttende temadag i samarbejde med FGU Danmark

Overblik over indsatsen

Evaluering

Formålet med evalueringen er at give et vidensgrundlag for den fremadrettede udvikling af kompetenceudvikling af lærerne på FGU Syd- og Midtfyn og på materialeudviklingen. Desuden er det et formål at skabe viden om deltagernes oplevelse af kompetenceudviklingen og forståelse af den samlede indsats.

Projektet indeholder:

 • Midtvejsevaluering, juni 2025.
 • Midtvejsevaluering, juni 2026
 • Afsluttende evaluering, juni 2027.

Samlet set bygger evalueringerne på bl.a. følgende kilder:

 • Dialogisk udveksling, der er en åben videnudveksling mellem medarbejderne i en struktureret proces som formativ feedback. Den dialogiske udveksling tilrettelægges på FGU Syd- og Midtfyns årlige temadag i juni.
 • Spørgeskema til lærerne: Fokus er særligt på, om lærerne oplever at have fået et større metodisk, didaktisk og pædagogisk repertoire af tiltag, der støtter udfordrede elever i deres læring og udvikling.
 • Fokusgruppeinterviews på 3 skoler med henholdsvis lærere, uddannelseschefer og elever
 • Målrettet registerudtræk af fremmødedata, trivselsmålinger og undervisningsmiljøundersøgelse.

Tidsplan

2024

 • Afdækning og udvikling af kompetenceudviklingsaktiviteter
 • Opstart af kompetenceudviklingsaktiviteter, herunder læringsdage, vejledning /sparringsmøder med lærerne og co-teaching forløb (på en skole)
 • Midtvejsevaluering.

2025

 • Fortsat kompetenceudvikling nu med fokus på de faglige fyrtårnes udviklingsdage, vejledning /sparringsmøder med lærerne og co-teaching forløb (på to skoler)
 • Materialeudvikling af de min. 10 temaforløb påbegyndes
 • Midtvejsevaluering.

2026

 • Fortsat kompetenceudvikling med fokus på de faglige fyrtårnes udviklingsdage samt vejledning /sparringsmøder med lærerne
 • Materialeudvikling af min. 10 temaforløb fortsat
 • Afsluttende evaluering
 • Afsluttende temadag.

Kontaktperson: Skoleleder Rikke Klokker Grønning, rkg@fgusydogmidtfyn.dk