Endnu mere læring i praksis på agu, tak!

Projekt ved FGU Midt- og Østsjælland, FGU Lolland-Falster, FGU Nord, FGU Nordvestsjælland og FGU Vestegnen

Kort om projektet

Projektet tilvejebringer viden om, hvordan implementeringen af ”læring i praksis” på agu kan styrkes.

Projektets indsatser er rettet mod hhv. 1) pædagogiske ledere og 2) undervisere på agu-sporene på de fem institutioner.

Projektet har særlig fokus på det didaktiske princip: ”Praksisbaseret dannelse og læring”, og andre relaterede didaktiske principper, som er samlet under overskriften ”læring i praksis”.

Projektets tre gensidige afhængige mål er:  

 • Mål 1: Styrke elevernes praksisbaserede dannelse og læring samt motivation for deltagelse i undervisningen på agu.
 • Mål 2: Styrke agu-undervisernes arbejde med at implementere en handlingsorienteret didaktik i agu.
 • Mål 3: Styrke ledernes pædagogiske ledelse samt organisering af rammerne for undervisningen således, at agu-underviserne opnår endnu bedre vilkår, hvorunder de kan udvikle, gennemføre og evaluere egen undervisning ift. at sikre “læring i praksis”.

Indsats for pædagogiske ledere

 1. Indsamling af fælles viden om ledelsesgreb til at understøtte didaktikken

De pædagogiske ledere samles i en række temadage på tværs af de fem institutioner, hvor der arbejdes med erfaringsudveksling og fælles refleksion bl.a. på baggrund af 7 ledelsesgreb (se boks). I processen indgår desuden to dages “job-shadowing” hos en lederkollega på én af de øvrige FGU institutioners skoler.

Lederne udvælger bl.a. på baggrund af ovenstående proces og processen med underviserne (se nedenstående) min. to ledelsesgreb og dertilhørende indsatser for hver enkelt institution, der skal arbejdes videre med på den enkelte institution.

Processen understøttes af ekstern ledelseskonsulent; Mie Heinfelt.

2. Lokal afprøvning og understøttelse af proces

På hver enkelt FGU-institution indgår den samlede ledelsesgruppe i et forløb med den eksterne ledelseskonsulent. Hermed får ledelsesgruppen rådgivning og sparring i forhold til afprøvning af de valgte ledelsesgreb, og lederne får enkeltvis observation af og sparring på deres ledelsesrolle.  

3. Fælles erfaringsudveksling og opsamling på tværs af de fem institutioner

Ledelsesgruppen på tværs af de fem institutioner mødes to gange, og erfaringsudveksler og evaluerer afprøvningen af ledelsesgreb og de samlede indsatser på institutionerne i fællesskab.

Indsats for undervisere

 1. Indsamling af fælles viden om undervisergreb til at understøtte didaktikken

Alle agu-underviserne fra de fem institutioner mødes til to dages workshops for at dele erfaringer og styrke færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere praksisbaserede undervisningsforløb. Anden workshopdag udmunder i en række anbefalinger til den pædagogiske ledelse, der kan kvalificere deres beslutninger om hvilke indsatser, der skal afprøves lokalt.

2. Kompetenceudvikling – til varetagelse af kollegial observation og sparring eller co-teaching

Agu-undervisere eller interne pædagogiske konsulenter fra de fem FGU-institutioner (5 medarbejdere pr. institution) kompetenceudvikles via tre workshops i at varetage kollegialobservation og sparring eller co-teaching.

3. Lokal afprøvning med sparring

På de enkelte institutioner afprøver lærerne de valgte greb i undervisningen. Det foregår via en proces med sessioner før, under og efter afprøvningen, hvor lærerne erfaringsudveksler, og de får kollegiale undervisningsobservation og sparring på deres undervisning.

Processen støttes af konsulent fra Københavns Professionshøjskole (KP). 

Evaluering og tidsplan

Projektets evaluering er:

 • Løbende formativ evaluering af de enkelte elementer i indsatsen
 • En afsluttende summativ evaluering, der samler op på hele projektet og bl.a. har fokus på om målene for det samlede projekt er opnåede. Evalueringen bygger på en række triangulerede datakilder, bl.a. fokusgruppeinterview med eleverne, spørgeskemaundersøgelse blandt hhv. agu-underviserne og de pædagogiske ledere, feltnoter fra observationer og endelig før- og eftermålinger fra hhv. elevernes årlige trivselsmåling og medarbejdertrivselsmålingen.

Tidsplan og projektfaser

 • Fase 1: Udvikling (januar 2024 – april 2024)
 • Fase 2: Vidensindsamling (april 2024 – december 2024)
 • Fase 3: Kompetenceudvikling (januar 2025 – februar 2025)
 • Fase 4: Afprøvning (januar 2025 – juni 2026)
 • Fase 5:Evaluering (august 2026 – oktober 2026)
 • Fase 6: Forankring og formidling (november 2026 – december 2026)

Kontaktperson: Meryem K. Bjerregaard, mk@fgu4you.dk