Overgangsteam

Her kan du læse mere om de indsatser, der afprøves vedr. overgangsteam i pilotprojektet om overgange fra FGU til EUD

Overgangsteam

Mål på kort sigt:

 • At undersøge, hvad der skal til, for at unge i højere grad kan opleve at have ejerskab over uddannelses- og forløbsplanen. På denne måde har eleverne mulighed for tage ansvar og få indflydelse.
 • At udvikle og afprøve aktiviteter og værktøjer, der skal sikre, at unge oplever gode overgange i forbindelse med opstart på FGU og videre i overgangen til EUD.

Mål på lang sigt:

 • At udvikle og kvalificere overgangene til og fra FGU med fokus på de overordnede mål og udvikle ”Overgangs-plan”, som beskriver elevens udvikling og kompetencer.
 • At udvikle og sikre den koordinerende og sammenhængende indsats imellem KUI, FGU, EUD for derved at styrke unges forudsætninger og motivation for gennemførelse af en ungdomsuddannelse.

Aktiviteter:

 • Udarbejde af katalog med idéer til overordnede sociale, personlige og praktiske mål, som eleverne skal nå inden opstart på EUD.
 • Opstartssamtale på FGU mellem med elev, værkstedslærer, UU og FGU-vejleder. Fokus er her på de overordnede mål og elevens ejerskab til disse
 • Forløbssamtaler undervejs i hele forløbet på FGU mellem elev og værkstedslærer – nogle med fokus på elevens mål
 • Forslag til indhold/dagsorden ved alle opfølgninger mellem KUI og FGU
 • Aktiviteter i Studie+: Alle FGU-lærere skriver noter i Studie+ og fastholder dermed fokus på overordnede mål + introduktion/oplæring ift. Elevens progression. Alle PGU-lærere integrerer læringsmål i Studie+ til brug for forløbssamtaler med eleverne.
 • Der udarbejdes både model for overgangsplan til ”overlevering” til EUD og statusbeskrivelse for den enkelte elev ved overgang til uddannelseshjælp, STU og lign.

FGU Himmerland, Mariagerfjord Kommune og HEG

FGU Himmerland, HEG, Vesthimmerland Kommune

Overgangsteam og kombinationsforløb

Mål på kort sigt: At eleverne på FGU kommer i gang med en erhvervsuddannelse.

Mål på lang sigt: At elever som kommer fra FGU får en tryg gennemførelse af et GF2.

Aktiviteter: Etablere et overgangsteam fra FGU til HEG, hvor KUI er med på sidelinjen. Eleverne har to muligheder for at overgå til HEG – enten via et kombinationsforløb eller via optagelse på ordinære vilkår. Aktiviteterne i overgangsteamet er følgende:

Før afslutning på FGU:

 • Gæstelærer fra HEG kommer på besøg på FGU, evt. med elevmentor fra GF2.
 • Eleven har mulighed for at komme i kombinationsforløb på HEG indenfor elevens interesseområde og gerne med en underviser og andre elever fra FGU.

Under afslutning på FGU:

 • Hvis eleverne vælger et kombinationsforløb, tager FGU-vejleder eleven/elever med på besøg på HEG inden opstart. Her introduceres eleven til værkstedet og stifter evt. bekendtskab med et program brugt i undervisningen, f.eks. autocad.
 • FGU-vejleder overleverer til EUD-underviser + evt. coach/mentor/SPS på uddannelsen. Her gennemgås skemaet også for eleven (struktur, tryghed og genkendelighed). 
 • Hvis der ved overgangen vurderes, at eleven vil profitere af en mentor gennem KUI, laves der i samarbejde med eleven, FGU-vejleder og UU en forudindstilling

Efter afslutning på FGU:

 • Der aftales på forhånd et statusmøde mellem FGU og HEG ugen inden udløb af kombinationsforløb, hvor det vurderes om eleven overgår til HEG, har brug for et længere kombinationsforløb eller skal tilbage til FGU.
 • KUI/UU kommer på ugentligt besøg på HEG. Det har to funktioner: a) når eleven afsluttes i kombinationsforløbet er der fortsat et kendt ansigt, og b) hvis tingene går skævt, kan der rettes til med det sammen.

Overgangsteam

Mål på kort sigt: At sikre en tryg og sammenhængende overgang fra FGU til EUD.

Mål på lang sigt: At flere elever gennemfører en erhvervsuddannelse.

Aktiviteter:

 • Gennemføre samtaler hvor både FGU-vejleder, EUD-vejleder samt KUI-vejleder deltager. Herunder samarbejde om at overføre uddannelsesplanen til erhvervsskolen.
 • UU-vejleder og FGU-vejleder (samt evt. ungeguide) deltager i optagelsessamtale på erhvervsskolen
 • Der afholdes opfølgningssamtale med deltagelse af UU-vejleder, vejleder fra FGU og vejleder fra erhvervsskolen (samt evt. ungeguide) ca.  fire uger efter opstart.
 • Elevens uddannelsesplan opdateres ifm. ansøgning til SOSU/CELF og vedhæftes på optagelse.dk.

FGU Lolland Falster, SOSU Nykøbing og CELF

FGU Nordvest, Thisted Kommune, Morsø Kommune, EUC Nordvest og SOSU STV

Overgangsteam og kombinationsforløb

Mål på kort sigt: at få etableret et overgangsteam på tværs af FGU, EUD og KUI og udarbejdet en overgangsplan og som tydeliggør de kontaktflader der er før, under og efter elevernes FGU-forløb.

Mål på lang sigt: at alle indsatser i overgangsplanen fungerer på tværs af KUI, EUD og FGU, så flere lykkes i deres overgang til uddannelse. 

Aktiviteter:

 • KUI- vejlederen kontakter eleven, inden han/hun starter på ungdomsuddannelse efter sommerferien. Hvis der er grund til bekymring, kontaktes vejlederen på eud. 
 • Udbygning af vores kombinationsforløb til at være differentierede kombinationsforløb. Alle elever på Thisted og Morsø skal i kombinationsforløb. Forløbene er i grupper på eud, så eleverne er sammen med dem de kender. Forløbene er differentierede i 3 niveauer, så eleverne deles op, så kombinationsforløbet ligger i deres nærmeste udviklingszone.
  • Niveau 1: For elever som er nye på FGU eller stadig meget uafklarede. Disse elever kommer ud og oplever en dag på forskellige erhvervsskoler sammen med deres lærer
  • Niveau 2: For elever som stadig er lidt usikre og som har brug for mere konkret erfaring med en erhvervsuddannelse. Disse elever kommer ud flere dage på en eller to erhvervsskoler og bliver introduceret til undervisningen og læringsmiljøet (sammen med FGU-undervisere).
  • Niveau 3: De elever som har besluttet sig for en bestemt erhvervsuddannelse. Disse elever kommer ud og deltager i undervisningen på den valgte erhvervsuddannelse en hel uge.

Overgangsteam

Mål på kort sigt: Skabe bevidsthed om og procedure for, hvad der sker, inden eleverne overgår til eud og i den første tid på eud.

Mål på lang sigt: FGU-eleverne fastholdes på eud. Med fælles indsats fra KUI, eud og FGU.

FGU’s opgaver:

 • FGU kontakter afgangselever 2 gange, når de er startet på eud – første gang i den første uge og anden gang 2 måneder senere.
 • Inden overgangen understøtter FGU eleven i at informere uddannelsesinstitutionen om eventuelt behov for specialpædagogisk støtte (SPS) til IT-hjælpemidler og til diagnoser.

KUIs opgaver:

 • Eleverne er tilknyttet FGU helt op til opstart på ny uddannelse (fx indtil 15/8)
 • KUI Jammerbugt har overgangsmentorer, som kobles på fgu-elever, der vurderes at have brug for en ekstra hånd i ryggen i overgangen til eud. Relationen mellem mentor og fgu-elev opbygges, mens eleven er på FGU. Mentoren ”følger” eleven i den første tid på eud.

EUDs opgaver:

 • EUD (SOSU) reagerer hurtigt på fravær eller mistrivsel ved at kontakte KUI. KUI vurderer, om FGU skal involveres (hvis fx eleven har en vigtig relation på FGU)

FGU Nordvest, Jammerbugt Kommune og SOSU Nord

FGU Hovedstaden, SOSU H og Københavns Kommune

Overgangsteam

Mål på kort sigt: Etablere de aftaler der skal afprøves for at sikre de unges overgang fra FGU til EUD

Mål på lang sigt: Aftale gode og ”sikre” arbejdsgange mellem FGU og EUD om unge i risiko for afbrud. Flere unge starter og fastholdes i EUD

Aktiviteter: Udvikle en grundpakke for kædeansvaret – dvs. en række aktiviteter, der gennemføres med elever, som overgår til SOSU H.

Før overgangen:

 • Samtænkning af kombinationsforløb (hvor FGU-elever har undervisning på en erhvervsskole i en afgrænset periode) og grundpakken på SOSU H
 • Eleverne får en VR-rundvisning på SOSU H., mens de stadig er på FGU
 • Vejlederne på FGU forbereder eleverne til optagelsessamtale på erhvervsskolen
 • FGU-kontaktperson deltager i optagelsessamtale på SOSU H.
 • Eleverne bliver rundvist på SOSU H
 • Overlevering af viden om støttebehov mellem FGU og SOSU H

Efter overgangen:

 • Opfølgningsmøde med fokus på overgangen mellem FGU og SOSU H
 • Ved tidlig risiko for frafald (ved fravær) afholdes møde mellem FGU, EUD og UU/jobcentret
 • Faldende intensitet af aktiviteter hen over opstarten i en periode på 3-6 måneder