Kombinationsforløb

Her kan du læse mere om de indsatser, der afprøves vedr. kombinationsforløb i pilotprojektet om overgange fra FGU til EUD

FGU Hovedstaden og SOSU H

Kombinationsforløb

Mål på kort sigt: At eleverne oplever kombinationsforløbene som meningsfulde og får erfaring og kendskab til SOSU Hs uddannelser ved et særligt tilrettelagt undervisningsforløb.

Mål på lang sigt: At eleverne bliver afklaret i forhold til karrierevalg

Aktiviteter

Før:

 • Rundvisning på SOSU H.
 • Bruge materiale fra Cph. SKills materiale, hvor der sættes fokus på elevernes skills (styrker og svagheder)

Under:

 • SOSU H faciliterer i alt 14 dage, hvor eleverne er på SOSU H
 • Praksisfaglige læringsaktiviteter’
 • Karrierevejledning
 • besøg af rollemodeller (elever som går på SOSU H).
 • FGU-lærerne følger elever hen til SOSU H den første dag og besøger eleverne 1-2 gange et par timer, hver uge.

Efter:

 • Underviser fra SOSU H deltager i opfølgende undervisning på FGU i 2 dage efter forløbet på SOSU H.

Kombinationsforløb

Mål på kort sigt:

 • At eleverne bliver mere afklaret i deres valg, inden de starter på EUD.
 • At gennemføre kombinationsforløb, der tager udgangspunkt i den enkelte elev
 • At EUD og FGU får et fællesskab omkring, at eleverne bliver klædt på til EUD
 • Tydeliggøre forventningerne på erhvervsuddannelsen for eleverne.

Mål på lang sigt: At færre af de tidligere FGU-elever falder fra deres EUD

Aktiviteter:

 • Vejlederen på FGU snakker i forbindelse med forløbsplanen med eleverne om mulighed for kombinationsforløb på GF2
 • FGU og EUD har en dialog om elevens ønsker og behov
 • Lærer fra erhvervsskolen kommer på besøg på FGU og sammen med vejlederen tages der en snak med eleven/eleverne om muligheder på erhvervsskolen og forventningsafstemning ift. læringsmiljøet på GF2.
 • Eleven har mulighed for at komme på besøg på erhvervsskolen inden opstart på kombinationsforløbet
 • Kombinationsforløbet igangsættes og eleven/eleverne deltager på GF2 i en uge. FGU-læreren kommer på besøg undervejs.
 • Efter endt undervisning på erhvervsskolen gennemføres en evalueringssnak, hvor både en lærer fra erhvervsskolen deltager samt vejleder på FGU.

FGU Lolland Falster og CELF

FGU Himmerland, HEG og Mariagerfjord Kommune

Kombinationsforløb

Mål på kort sigt: Gode oplevelser med kombinationsforløb for både elever og undervisere (meningsfuldt, relevant, nærværende og gerne afklarende)

Mål på lang sigt:

 • Kombinationsforløb, som en integreret del af FGU-tilbuddet
 • Kombinationsforløb, som en del af vejledningen på FGU og som afklarende for eleven
 • Øge elevernes viden om HEG – tilbud af uddannelser, de fysiske rammer og konkrete medarbejdere
 • Etablere lettere adgang til samarbejde mellem ansatte på HEG og FGU

Aktiviteter:

 • Kombinationsforløbet gennemføres over en periode på fem dage. Kombinationsforløbet gennemføres for et helt hold PGU FGU-elever
 • FGU-vejlederne organiserer, at FGU-lærer og EUD-lærer holder et møde, hvor de koordinerer undervisningens tilrettelæggelse i kombinationsforløbet
 • De første to dage af kombinationsforløbet kommer EUD-læreren hen på FGU og deltager i undervisningen. De tre sidste dage deltager eleverne i undervisning på EUD sammen med deres FGU-lærer.

Kombinationsforløb og overgangsteam

Mål på kort sigt: at få etableret et overgangsteam på tværs af FGU, EUD og KUI og udarbejdet en overgangsplan og som tydeliggør de kontaktflader der er før, under og efter elevernes FGU-forløb.

Mål på lang sigt: at alle indsatser i overgangsplanen fungerer på tværs af KUI, EUD og FGU, så flere lykkes i deres overgang til uddannelse. 

Aktiviteter:

 • KUI- vejlederen kontakter eleven, inden han/hun starter på ungdomsuddannelse efter sommerferien. Hvis der er grund til bekymring, kontaktes vejlederen på eud. 
 • Udbygning af vores kombinationsforløb til at være differentierede kombinationsforløb. Alle elever på Thisted og Morsø skal i kombinationsforløb. Forløbene er i grupper på eud, så eleverne er sammen med dem de kender. Forløbene er differentierede i 3 niveauer, så eleverne deles op, så kombinationsforløbet ligger i deres nærmeste udviklingszone.
  • Niveau 1: For elever som er nye på FGU eller stadig meget uafklarede. Disse elever kommer ud og oplever en dag på forskellige erhvervsskoler sammen med deres lærer
  • Niveau 2: For elever som stadig er lidt usikre og som har brug for mere konkret erfaring med en erhvervsuddannelse. Disse elever kommer ud flere dage på en eller to erhvervsskoler og bliver introduceret til undervisningen og læringsmiljøet (sammen med FGU-undervisere).
  • Niveau 3: De elever som har besluttet sig for en bestemt erhvervsuddannelse. Disse elever kommer ud og deltager i undervisningen på den valgte erhvervsuddannelse en hel uge.

FGU Nordvest, EUC Nordvest, SOSU STV, Thisted Kommune og Morsø Kommune

FGU Himmerland, HEG og Vesthimmerlands Kommune

Kombinationsforløb og overgangsteam

Mål på kort sigt: At eleverne på FGU kommer i gang med en erhvervsuddannelse.

Mål på lang sigt: At elever som kommer fra FGU får en tryg gennemførelse af et GF2.

Aktiviteter: Etablere et overgangsteam fra FGU til HEG, hvor KUI er med på sidelinjen. Eleverne har to muligheder for at overgå til HEG – enten via et kombinationsforløb eller via optagelse på ordinære vilkår. 

Før afslutning på FGU:

 • Gæstelærer fra HEG kommer på besøg på FGU, evt. med elevmentor fra GF2.
 • Eleven har mulighed for at komme i kombinationsforløb på HEG indenfor elevens interesseområde og gerne med en underviser og andre elever fra FGU.

Under afslutning på FGU:

 • Hvis eleverne vælger et kombinationsforløb, tager FGU-vejleder eleven/elever med på besøg på HEG inden opstart. Her introduceres eleven til værkstedet og stifter evt. bekendtskab med et program brugt i undervisningen, f.eks. autocad.
 • FGU-vejleder overleverer til EUD-underviser + evt. coach/mentor/SPS på uddannelsen. Her gennemgås skemaet også for eleven (struktur, tryghed og genkendelighed). 
 • Hvis der ved overgangen vurderes, at eleven vil profitere af en mentor gennem KUI, laves der i samarbejde med eleven, FGU-vejleder og UU en forudindstilling

Efter afslutning på FGU:

 • Der aftales på forhånd et statusmøde mellem FGU og HEG ugen inden udløb af kombinationsforløb, hvor det vurderes om eleven overgår til HEG, har brug for et længere kombinationsforløb eller skal tilbage til FGU.
 • KUI/UU kommer på ugentligt besøg på HEG. Det har to funktioner: a) når eleven afsluttes i kombinationsforløbet er der fortsat et kendt ansigt, og b) hvis tingene går skævt, kan der rettes til med det sammen.

Kombinationsforløb

Mål på kort sigt: At forberede FGU-eleverne bedre til at starte på en ungdomsuddannelse.

Mål på lang sigt: At de elever som starter i overgangskombinationsforløb er klar og bedre rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Aktiviteter:

 • Et Overgangskombinationsforløb er et kombinationsforløb som ligger de første 2-3 uger ved studiestart. FGU Nordvestsjælland laver også individuelle kombinationsforløb, men de er ikke i fokus i dette projekt.
 • Vejledere fra ZBC og NEG gennemfører workshops med eleverne på FGU, som har til formål at forberede eleverne til at starte i et kombinationsforløb på en erhvervsskole.
 • Vejlederne bruger kræfter på at komme til at kende eleverne, så de allerede har en relation til dem, inden de starter på FGU
 • Vejlederne får viden om FGU-elever, som de giver videre til EUD-lærerne, når FGU-eleverne starter på erhvervsskolen.  

FGU Nordvestsjælland, ZBC og NEG