To ud af tre elever, der har fuldført FGU, er i ungdomsuddannelse eller beskæftigelse

Forberedende Grunduddannelse (FGU) styrker elevernes afklaring og overgang til videre uddannelse og beskæftigelse, eleverne har en høj trivsel og der er et stort fokus på håndtering af elevernes fravær. Det viser den tredje og sidste rapport i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til FGU.

Evalueringen giver anledning til optimisme og tiltro til FGU som et relevant uddannelsestilbud til gruppen af unge, der ikke umiddelbart er parate til ordinær ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.

Sådan lyder konklusionen i den tredje og sidste rapport i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til FGU.

Jeg er utrolig glad på de unges vegne fordi, at rapporten viser, at FGU er en vigtig del af løsningen for at få de unge godt videre i uddannelse og job. Jeg er samtidig stolt over, at FGU er kommet så langt med FGU på så kort tid med så stor en reform. Det er vigtigt, at vi nu har tre grundige evalueringsrapporter, til at understøtte arbejdet med at komme helt i mål med reformen

Palle Langkjær, næstformand i FGU Danmark
Tredje delrapport i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til FGU

To ud af tre elever, der har fuldført FGU, er i ungdomsuddannelse eller beskæftigelse

En af hovedkonklusionerne i rapporten er, at to ud af tre elever, der har fuldført deres FGU-forløb, er i uddannelse eller beskæftigelse et år efter forløbet, hvor 31 pct. af eleverne er i ungdomsuddannelse og 33 pct. er i beskæftigelse.

Vi arbejder hver dag for at støtte eleverne på deres vej mod ungdomsuddannelse og beskæftigelse og det er rigtig dejligt at få bekræftet, at arbejdet bærer frugt og at størstedelen af eleverne kommer godt videre og trives på vores skoler. Nu skal vi fortsætte det gode spor og få kigget ind i de udviklingspunkter, rapporten også peger på

Hanne Fischer, formand for FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium

Evalueringen viser også, at der sker en udvikling i elevernes overgang over tid. Fire måneder efter et fuldført FGU-forløb er 46 pct. nemlig i ungdomsuddannelse og 25 pct. i beskæftigelse. I forhold til overgang til en ungdomsuddannelse er effekten af FGU altså størst i umiddelbar forlængelse af, at eleven har afsluttet deres FGU-forløb, mens billedet er omvendt i forhold til overgang til beskæftigelse.

Selvom rapporten viser, at der generelt er et fokus på at sikre gode overgange for eleverne mellem FGU og aftagerinstitutionerne, peger dette på et potentiale i at understøtte tidligere FGU-elevers fastholdelse i ungdomsuddannelserne. I den forbindelse viser rapporten, at elevgruppen på FGU er blevet mere udsat siden opstarten i 2019 og at det er mest udsatte elever på FGU, som ikke starter på en ungdomsuddannelse eller kommer i beskæftigelse. Det er med til at understrege, at FGU-institutionerne har brug for de nødvendige rammer til at understøtte elevgruppens forskellige behov.

Stort potentiale i erhvervsgrunduddannelsen (egu-sporet)

Rapporten viser, at den samlede overgang til ungdomsuddannelse og beskæftigelse er størst blandt de elever, som fuldfører egu-sporet. Her er 80 pct. af eleverne i uddannelse eller beskæftigelse et år efter FGU-forløbet.

Rapporten afspejler de store potentialer i egu-sporet, vi også oplever på skolerne. Vi er glade for, at den nye politiske aftale om FGU langt hen ad vejen giver os bedre rammer ift. egu-sporet, som vi kan se, er med til at give eleverne en stor personlig, social og faglig udvikling og ny motivation for læring gennem deres møde med arbejdsmarkedet på uddannelsen

Palle Langkjær, næstformand i FGU Danmark

Med den nye politiske aftale om FGU får FGU-institutionerne nye muligheder for at forlænge egu-forløb, øgede muligheder for at etablere erhvervstræning og der tilføres ekstra økonomi til sporet. FGU-institutionerne vil dog fortsat modtage markant mindre økonomi til arbejdet med elever på egu-sporet end agu- og pgu-sporet.

Ros fra sektoren til evalueringsrapporterne

Gitte Lykkehus, rektor på FGU Fyn, som har været en del af evaluerings- og følgeforskningsprogrammets referencegruppe fra starten, har stor ros til Danmarks Evalueringsinstituts arbejde. Hun siger om rapporterne.

Der er i rapporterne virkelig blevet arbejdet med at forstå FGU´s DNA, forstå eleverne og ikke mindst at se resultaterne i den rigtige kontekst. I disse år sker der en masse god udvikling i FGU-sektoren, og det viser sig bl.a. i denne nye rapport, og vi har fortsat snuden i sporet for at fortsætte den gode udvikling

Gitte Lykkehus, rektor for FGU Fyn og medlem af referencegruppen for evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til FGU

Baggrund

Siden 2019 har Danmarks Evalueringsinstitut fulgt implementeringen af den forberedende grunduddannelse (FGU) gennem et evaluerings- og følgeforskningsprogram. Den tredje og sidste rapport sætter fokus på elevernes udbytte og de foreløbige effekter af Aftale om bedre veje til uddannelse og job. De første to rapporter satte fokus på den kommunale ungeindsats’ arbejde med FGU’en samt arbejdet med didaktik og opbygningen af en fælles profession.

Rapporten bygger på landsdækkende spørgeskemaundersøgelser blandt ansatte på FGU-institutionerne og i de kommunale ungeindsatser, interviews med ansatte på FGU-institutioner og aftagerinstitutioner samt registerdata.

Hovedresultater i rapporten

Overgang til uddannelse og beskæftigelse

 • 7 ud af 10 elever, der har fuldført deres FGU-forløb, har påbegyndt en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse 4 måneder efter FGU.
 • Elever, der har fuldført FGU på egu-sporet har den største overgang til både uddannelse og beskæftigelse. Her er 80 pct. af eleverne i uddannelse eller beskæftigelse et år efter FGU.
 • Der er en større andel af eleverne fra FGU, der har påbegyndt en erhvervsuddannelse end en gymnasial uddannelse.
 • Der ses et stort frafald af tidligere FGU-elever fra de gymnasiale uddannelser efter 12 måneder.
 • Blandt de elever, som har afbrudt deres FGU-forløb, er der stort set ingen, som har påbegyndt en ungdomsuddannelse.
 • Andelen af unge, som er i beskæftigelse efter en fuldført FGU stiger fra 25 pct. efter 4 måneder til 33 pct. et år efter forløbet.
 • De elever, som overgår til uddannelse eller beskæftigelse er betydeligt mindre udsatte end de elever, der ikke gør.
 • Andelen af elever, der går på en gymnasial uddannelse 12 måneder efter fuldført FGU, er lavere end 4 måneder efter.
 • De fleste unge fra FGU, som overgår til beskæftigelse er beskæftiget på deltid.

Elevernes udbytte af FGU

 • Eleverne oplever generelt, at de udvikler sig fagligt, personligt og socialt, mens de går på FGU.
 • 94,3 pct. af eleverne på FGU havde høj trivsel i 2022.
 • Skolerne har et stort fokus på at styrke elevernes fremmøde og forebygge og følge op på fravær.
 • FGU hjælper eleverne med at udvikle deres lyst og overskud til at indgå i sociale sammenhænge samt deres selvværd og selvtillid som følge af den inkluderende tilgang blandt medarbejderne og et rummeligt fællesskab.
 • FGU er med til at afklare eleverne ift. valg af ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.
 • Eleverne oplever at rykke sig fagligt både i de almene og værkstedsbaserede fag.
 • Ifølge lærere og vejledere er livsmestring og dannelse to af de mest centrale former for udbytte, eleverne får med sig fra FGU
 • Repræsentanter for aftagerinstitutionerne oplever, at elever fra FGU kan være udfordret ift. det almenfaglige niveau, der forventes på en ungdomsuddannelse.
 • Samarbejdet mellem FGU og aftagerinstitutioner har udviklet sig i en positiv retning fra 2021 til 2023.

Elever i FGU ift. elever fra tidligere forberedende tilbud

 • En elev, som har fuldført FGU har i gennemsnit 20 procentpoint større sandsynlighed for at være i ungdomsuddannelse 4 måneder efter forløbet sammenlignet med en elev, der har fuldført et tidligere forberedende tilbud
 • Elever i FGU har i gennemsnit større sandsynlighed for at være i beskæftigelse 12 måneder efter endt forberedende tilbud.
 • Andelen af elever, der er i forberedende tilbud, er faldet betydeligt i den periode, hvor FGU er trådt i kraft
 • Eleverne på FGU er betydeligt yngre end elever i de tidligere forberedende tilbud

Karakteristik af eleverne, der overgår/ikke overgår

 • Elever, der overgår til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse efter endt FGU er betydeligt mindre udsatte end elever, der ikke gør (både fuldførte og afbrudte forløb).
 • Hovedparten af de elever, der ikke går på en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse 4 eller 12 måneder efter FGU-forløbet er enten selvforsørgende eller modtager kontanthjælp/uddannelseshjælp.

Didaktik og professionsidentitet

 • Der har været en positiv udvikling i implementeringen af de didaktiske principper på FGU siden 2021.
 • Der har været en positiv signifikant udvikling i den gennemsnitlige implementeringsgrad blandt de institutioner, der havde den laveste implementeringsgrad i 2021.
 • Der er en positiv, statistisk signifikant sammenhæng mellem implementeringsgrad og overgang til ungdomsuddannelse.
 • Der har været en positiv udvikling i opbygningen af professionsidentitet siden 2021.

Rammevilkår

 • Andelen af elever, som fuldfører deres FGU-forløb på agu-sporet har været faldende siden 2019, men stigende for pgu-sporet.
 • Elevgruppen på FGU er blevet mindre og yngre siden opstarten i 2019.
 • Elevgruppen på FGU er blevet mere udsat siden 2019.
 • Skolernes fysiske rammer udgør fortsat en udfordringer ift. at realisere intentionerne med FGU.
 • Samarbejdet mellem den kommunale ungeindsats og FUG er overordnet velfungerende.
 • Der er en stigning i brugen af nedsat tid siden 2021.