Ny politisk aftale om FGU: Vigtige tiltag, men ikke det nødvendige økonomiske løft

Alle Folketingets partier har indgået en politisk aftale om FGU, som både giver FGU-institutionerne mere fleksible rammer, justerer økonomimodellen mellem stat og kommune og udmønter en reserve på finansloven til FGU

two person shaking hands near white painted wall

PRESSEMEDDELELSE

Resultatet af de længe ventede politiske forhandlinger om Forberedende Grunduddannelse (FGU) er nu en realitet, efter at alle Folketingets partier har indgået en politisk aftale, som skal styrke FGU.

Med aftalen får FGU mere fleksible rammer for at tilrettelægge undervisningen, økonomimodellen mellem stat og kommune justeres, og aftalen udmønter den reserve, som blev afsat ved en politisk aftale i oktober 2022.

Jeg glæder mig over, at aftalepartierne virkelig har lyttet til flere af FGU Danmarks anbefalinger, for dem kan vi tydeligt genkende i aftalen. Når det er sagt, så løser aftalen ikke alle sektorens økonomiske og bygningsmæssige udfordringer.

Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark
Aftale om styrket FGU som hovedvej for de 43.000 unge uden uddannelse og beskæftigelse

Godt med varige midler, men der er ikke tale om et tilstrækkeligt økonomisk løft

Med aftalen øges FGU-institutionernes taxameter og grundtilskud samlet med 135 mio. kr. årligt, og der afsættes herudover et engangsbeløb på 27,6 mio. kr. i 2024 til løft af værksteds- og køkkenfaciliteter. Dette skal dog ses i lyset af, at FGU-sektoren har et kæmpe efterslæb på bygningssiden i forhold til de overdragede bygninger, og at sektoren sidste år havde et underskud på driften på mere end 150 mio. kr. FGU Danmark har anbefalet, at man udover et taxameterløft afsætter penge til et bygningstaxameter, så sektoren løbende kan sikre en bygningsmasse tilpasset det pædagogiske og didaktiske arbejde med de unge.

Det største ønske til politikerne har været, at vi fik skabt en ro om FGU´s økonomi – det er vi desværre ikke kommet i mål med med aftalen. Aftalen tilfører permanente midler til FGU, men midlerne er ikke nok til bl.a. at sikre FGU´s bygningsmasse samt de nye bindinger på det pædagogiske måltid, som følger med aftalen. Det vil desværre komme til at betyde nye tilpasninger på vores institutioner.

Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark

Større fleksibilitet, bedre samarbejdsmuligheder, styrkelse af egu-sporet og justering af den kommunale medfinansiering

Særligt de indholdsmæssige elementer i aftalen glæder FGU Danmark, da de vil give institutionerne større fleksibilitet for at tilrettelægge individuelle forløb for eleverne, et tættere samarbejde med grundskolen om en god overgang til FGU og styrke institutionernes arbejde med erhvervsgrunduddannelsessporet (egu-sporet).

Vi har længe sat fokus på, at der er brug for større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af de unges opstart på FGU og i tilrettelæggelsen af sporene på FGU, og det får vi nu med denne aftale, det hilser vi i høj grad velkommen. Særligt glæder jeg mig over, at koblingen til grundskolen bliver stærkere, idet FGU netop er sat i verden for at hjælpe de elever, som ikke kan gå den direkte vej til ungdomsuddannelse eller job. Men jeg savner, at politikerne tilgodeser vores unge og giver dem mulighed for at modtage specialpædagogiske støttetimer i lighed med andre unge.

Hanne Fischer, formand for FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium

Aftalens elementer skal nu indarbejdes i FGU’s lovgivning. Der er planlagt fremsættelse af et lovforslag om ændring af FGU-lovgivningen i anden halvdel af februar 2024.

Kontakt

Indhold i aftalen

Økonomi

 • Varigt tilskudsløft på 135 mio. kr. fra 2024 og frem.
 • Økonomimodellen mellem stat og kommune ændres, så kommunerne fremover skal dække 45 pct. af udgifterne i stedet for 65 pct.
 • Der afsættes 27,6 mio. kr. i 2024 til en pulje til værksteds- og køkkenfaciliteter og undervisningslokaler på FGU.
 • Udslusningstaxameteret hæves med 1.750 kr. pr. årselev.
 • FGU-institutionerne skal tilbyde eleverne et vederlagsfrit frokostmåltid.
 • Elevforeningen Modstrøm får midler til at understøtte arbejdet med elevdemokrati på skolerne.
 • Der afsættes en reserve til opfølgning på de fire initiativer: rejsehold, bedre datamæssig understøttelse, eftersyn af faglige mål og udvikling af en model for kompetenceudvikling.

Rammeforhold

 • Basis afskaffes. Institutionerne skal i stedet tilbyde et introducerende forløb.
 • Der indføres en dispensationsmulighed om ikke at udbyde agu-sporet på alle skoler (efter ansøgning).
 • Institutionerne får mulighed for at lave en befordringsordning til deres elever.
 • Erhvervstræningsperioden udvides til 3*4 uger pr. år.
 • FGU Bornholm får mulighed for at samarbejde med Campus Bornholm om bygningsdrift mv.
 • Bestyrelserne skal fastsætte lokale målsætninger for elevernes overgang.
 • Der indføres obligatorisk udbud af seksualundervisning på FGU. Institutionen bestemmer selv den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen.

Samarbejde mellem FGU, aftagerinstitutioner og grundskoler

 • Den kommunale ungeindsats får mulighed for at målgruppevurdere unge til FGU i 9. klasse.
 • Elever i 9. klasse får mulighed for at komme i brobygning på FGU i op til tre dage.
 • Elever i 10. klasse får mulighed for at komme i brobygning på FGU i op til 10 dage (erstatter det nuværende afsøgningsforløb).

Erhvervsgrunduddannelsessporet (egu-sporet)

 • Vejledningstilskuddet hæves med 35 pct.
 • Der ydes taxameter på samme niveau som på agu- og pgu-sporet under kombinationsforløb for elever på egu-sporet.
 • Elever, som skifter spor fra agu/pgu til egu-sporet får mulighed for at få forlænget den ordinære tid på egu-sporet med op til ét år, dog højst den tidsramme, der har anvendt i et andet spor.
 • FGU-institutionerne skal fremover finansiere elevers egenbetaling ved ophold på skolehjem. Institutionerne kompenseres via et øget taxametertilskud.
 • Der etableres et nationalt partnerskab med 10-20 større arbejdsgivere i Danmark.
 • Der igangsættes en øget vejlednings- og informationsindsats om egu-sporet målrettet medarbejdere i virksomheder, kommuner og institutioner.
 • Højskoleordningen for egu-elever permanentgøres.