Eleverne på FGU trives

Tal fra den første nationale trivselsundersøgelse på FGU viser, at 91,9 pct. af FGU-eleverne har høj trivsel.

Nu er data fra den første nationale trivselsmåling på FGU endelig offentliggjort. Tallene viser, at 91,9 pct. af eleverne har høj trivsel.  

Trivsel er et af de tre retningsgivende mål for FGU og arbejdet med elevernes trivsel er derfor en helt central del af kerneopgaven for FGU-institutionerne. Data et vigtigt redskab i arbejdet med trivsel, da det kan være med til at sætte fokus på konkrete udfordringer og mulige indsatser for at understøtte trivslen og på den måde understøtte institutionernes arbejde med at lave målrettede og relevante indsatser for de unge.

Jeg er glad og stolt over det flotte resultat i trivselsmålingen. Resultatet er særlig godt set i lyset af, at institutionerne har været under nedlukning i meget lange perioder det seneste år. Meget af undervisningen er sket digitalt, og det har særligt udfordret arbejdet med de personlige og sociale kompetencer hos de unge

Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark

Den første nationale trivselsundersøgelse blev gennemført på FGU-skolerne i efteråret 2020 midt i Corona-nedlukningen, som har været hård for eleverne. Det er derfor rigtig positivt at se, at elevernes trivsel er høj på trods af den ekstraordinære situation, hvor FGU-institutionerne har haft særligt fokus på at opretholde den gode sociale kontakt til eleverne.

Vi har haft medarbejdere, som i den grad har arbejdet rigtig hårdt for at holde fast i eleverne. Og jeg bliver utrolig stolt, når det munder ud i det flotte resultat i trivselsmålingen. Men vi skal ikke hvile på laurbærrene, vi vil dykke længere ned i tallene for at se, hvilke parametre vi skal arbejde med fremadrettet, bl.a. uro i undervisningen

Hanne Fischer, formand for FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium
Notat om elevernes trivsel på FGU i 2020

Hvad viser tallene?

Tallene viser, at størstedelen af eleverne er enige eller meget enige i, at de:

  • er glade for at gå på FGU (68,7 pct.)
  • oplever, at der er et godt fællesskab mellem eleverne på skolen (71,6 pct.)
  • oplever at de er accepterede som de er af de andre elever (79,9 pct.)
  • føler, at de kan få hjælp fra institutionen med personlige problemer (68,4 pct.)
  • synes de lærer meget i undervisningen (55,6 pct.)
  • får lyst til at lære nyt af at gå på FGU (59 pct.)

I forhold til læringsmiljøet viser tallene, at størstedelen af eleverne er glade for deres lærere og oplever, at lærerne er gode til at hjælpe dem i undervisningen og at lærerne og vejlederne hjælper eleven med at finde ud af, hvad han/hun skal efter FGU.

Tallene viser dog også, at 30,7 pct. af eleverne er enten enige eller meget enige i, at der er for meget uro i undervisningen og at 53 pct. af eleverne enten tit eller en gang imellem har overvejet at droppe ud af FGU. Det bemærkes, at denne andel også er relativ høj på andre uddannelser, og ikke kan tages som udtryk for, at eleverne i praksis vil falde fra.

Det er alt sammen læringspunkter, som FGU-institutionerne vil arbejde videre med i deres løbende arbejde med at styrke elevernes trivsel.

”Når vi har glædet os over det gode resultat, så er vi også nødt til at sige, at det er rigtig ærgerligt, at vi får resultaterne så sent. Trivselsundersøgelsen blev gennemført allerede i december 2020. Hvis vi skal arbejde med trivsel, som et af vores store mål, så er vi nødt til at være mere ambitiøse på at få hurtige data, så vi har mulighed for at agere proaktivt på dem

Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark
Statistik om FGU-elevernes trivsel