EGU-sporet på FGU skal styrkes!

Kun 6 pct. af eleverne på FGU går på EGU-sporet. Det er markant færre end de 11 pct., der var forventet ved etableringen af FGU. Det vil vi i FGU Danmark gøre noget ved, og vi anbefaler derfor fem indsatser/tiltag, som kan være med til at understøtte EGU-sporet til glæde for de unge.

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er et af de tre spor på FGU. EGU er et vigtigt tilbud for de unge, som umiddelbart ikke kan komme ind på en ordinær ungdomsuddannelse, og som ønsker en praktisk baseret uddannelse med vægt på praktik i virksomheder og mindre skoleundervisning. Samtidig er EGU en fantastisk mulighed for virksomhederne til at danne kommende arbejdskraft.

Det er et uddannelsestilbud, som FGU Danmark er meget optaget af at værne om. FGU har en bred målgruppe med elever med mange forskellige forudsætninger, og EGU er med til at give de unge på FGU flere muligheder for få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Siden etableringen af FGU, er aktiviteten på EGU desværre faldet ret markant. For at undersøge og understøtte arbejdet med EGU-sporet har FGU Danmarks bestyrelse nedsat en hurtigt-arbejdende EGU-arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for FGU-institutionerne, kommunerne og arbejdsmarkedets parter, som har samarbejdet om at beskrive udfordringerne og mulige løsninger i forhold til EGU-sporet.

Et af de strukturelle benspænd i EGU’en er, at der lovgivningsmæssigt er lagt rigtig mange samarbejdsflader ind mellem FGU-institutionen, kommunen og virksomhederne. Derfor har vi i FGU Danmark haft fokus på at samle alle parter omkring EGU’en i vores arbejde, så vi fik alle perspektiver belyst i vores anbefalinger

Esben Kullberg, Formand for FGU Danmarks EGU-arbejdsgruppe

Arbejdsgruppen har arbejdet i perioden januar – marts 2021. På baggrund af arbejdsgruppens arbejde har FGU Danmark formuleret en række anbefalinger, vi vil arbejde for.

Vi kan konkludere, at der rundt om hele bordet i arbejdsgruppen og i FGU Danmark er enighed om, at EGU er et fantastisk og vigtigt tilbud og en effektiv vej for de unge mod arbejdsmarkedet. Vi kan også konkludere, at udfordringerne med EGU langt hen ad vejen skyldes en skæv incitamentsstruktur, og der er dermed nogle forhold, som vi politisk og lokalt i fællesskab skal arbejde med, så rammerne omkring EGU’en ikke bliver en barriere for, at den unge kommer godt videre

Esben Kullberg, Formand for FGU Danmarks EGU-arbejdsgruppe

I FGU Danmark foreslår vi følgende indsatser for at understøtte EGU-sporet:

 1. Styrk økonomien i EGU
  • Taxameter for EGU-elever gennem hele forløbet
  • Taxameter forbundet med kombinationsforløb på EGU
  • Mulighed for SPS-støttetimer under skoleforløb
 2. Entydig ansvarsfordeling mellem FGU og KUI ift. den praktikopsøgende indsats
  • Uddelegering af den praktikopsøgende indsats
 3. Øg incitamentet hos virksomhederne
  • Viden om EGU til virksomhederne
  • Ensret lønniveauerne for EGU- og EUD-elever
  • Gør EGU-bonusordningen for virksomheder permanent
 4. Understøt praktikpladsudbuddet
  • Opfordre til at stille brancherettede praktikpladser til rådighed
  • Fokus på muligheden for valg af fagligt tema på EGU
 5. Større fleksibilitet for EGU-eleverne
  • Mulighed for mere end 2*14 dages erhvervstræning pr. halvår
  • Mulighed for 2 års EGU-forløb uanset forudgående forløb på AGU eller PGU
  • Indfør refusionsordning ift. udgifter til skolehjem

Du kan læse mere om de enkelte anbefalinger og om arbejdet med EGU-sporet på FGU-institutionerne i nedenstående materialer.

Materialerne er sendt til aftalekredsen bag FGU og børne- og undervisningsministeren, som vi håber er klar på en dialog om, hvordan vi kan sætte skub i EGU’en igen.

Sådan vil FGU Danmark få EGU tilbage på sporet

Om erhvervsgrunduddannelsen (EGU)

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er et af de tre spor på FGU. EGU er målrettet unge i alderen 15-25 år, som ønsker beskæftigelse og/eller eventuelt at fortsætte i en erhvervsuddannelse.

EGU-elevens forløb er bygget op omkring 1/3 skoleforløb og 2/3 praktik i en virksomhed, hvor eleven opnår kendskab til arbejdsfunktioner, viden og færdigheder, som er relevante og efterspurgte på arbejdsmarkedet.