Der er behov for støttetimer på FGU

En investering i de unge, som vi tidligere har svigtet, er en vigtig prioritering

Debatindlægget er bragt på Altinget.dk den 27. november 2020.

Af Hanne Pontoppidan og Henrik Hvidesten, Formand for Uddannelsesforbundet og formand for FGU Danmark

FGU skal være den nye hovedvej i uddannelsessystemet for unge under 25 år, som ikke er kommet videre i uddannelse eller beskæftigelse.

Efter det første og turbulente leveår er det vigtigt, at der nu bliver gennemført de nødvendige investeringer, så FGU kan indfri de visionære ambitioner bag reformen på det forberedende område. 

Mulighederne for at opnå støtte til elever på ungdomsuddannelser er generelt beskrevet udførligt på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside. Disse regler omfatter ikke FGU, men kan det være rigtigt, at eleverne på FGU skal stilles dårligere end elever på andre uddannelser?

Akut behov for støttetimer

Der er brug for drøftelser og initiativer omkring støttetimer til eleverne.

Ved etableringen af de nye FGU-institutioner fremgår det af lovgivningen, at “undervisningsministeren kan fastsætte regler om yderligere støtteformer, herunder om støttetimer med henblik på kompensation af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse”.

I forbindelse med lovgivningen er det beskrevet, at der ikke som udgangspunkt forventes behov for støttetimer, da det nye inkluderende læringsmiljø på FGU skal kunne rumme behovet.

Det nævnes også, at “viser der sig alligevel i visse tilfælde at være et behov herfor, vil undervisningsministeren kunne fastsætte regler om, at de særlige støtteformer også omfatter tilbud om støttetimer”.

FGU kan efter sit første leveår konstatere, at der nu er akut behov for at kigge på dette område. Særligt understøttelsen af psykiske funktionsnedsættelser er en stor udfordring på FGU.

Op mod halvdelen af eleverne skal understøttes

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Børne- og Undervisningsministeriet har lavet en rundspørge blandt alle FGU-institutioner, som ser på, hvor stort behovet er for understøttelse af psykiske funktionsnedsættelser.

Rundspørgen viser, at de fleste institutioner vurderer, at det vil være et sted mellem 40 og 50 procent af eleverne, som har behov for understøttelse blandt andet via støttetimer.

I en vis grad kan det inkluderende læringsmiljø rumme nogle af udfordringerne, men med et så stort behov er det en helt klar konklusion, at nogle elever har brug for den ekstra og mere specialiseret hjælp, som støttetimer er.

Kan ikke løfte opgaven uden støttetimer

Vi er meget opsatte på, at FGU skal virke for de unge.

Der er lavet en stor og ambitiøs reform, som skal hjælpe de unge, og det er en helt enestående mulighed, som vi ikke må forspilde. Det kræver, at vi har de helt rigtige værktøjer. Vi må ikke gå på kompromis.

En investering i de unge, som vi tidligere har svigtet, er en vigtig prioritering

Hanne Pontoppidan og Henrik Hvidesten
Formand for Uddannelsesforbundet og formand for FGU Danmark

Lærerne på FGU skal rumme en stor og differentieret ungegruppe, og det arbejder de hårdt for hver dag, men der er også en grænse for, hvor stor en undervisningsdifferentiering vi kan bede den enkelte lærer om at levere.

Kort sagt: Det er simpelthen ikke muligt at løfte den meget store opgave, uden at værktøjskassen bliver suppleret med støttetimer.

Vi kan konstatere, at flere partier har medtaget ønsket om indførelse af specialpædagogiske støttetimer på FGU til bordet ved finanslovsforhandlingerne. Det vil vi gerne kvittere for.

Finansloven er en benhård prioritering, men en investering i de unge, som vi tidligere har svigtet, er en vigtig prioritering.