Sådan styrker vi læring i praksis på agu

Projekt ved FGU Hovedstaden, FGU Nordsjælland og FGU Ørestaden

Kort om projektet

Projektet handler om at styrke ”læring i praksis” i agu-sporet. Projektet er et fælles projekt for FGU Hovedstaden, FGU Nordsjælland og FGU Ørestaden. Den primære målgruppe er pædagogisk ledelse, lærere og elever på udvalgte agu-hold – og sekundært de andre medarbejdere og elever. 

Projektet består overordnet af tre delindsatser, som udfoldes på hver institution:

  1. Agu undervisningens samarbejde med lokal omverden
  2. Agu undervisningens indhold jf. fagets læreplan
  3. Agu undervisernes kollegiale samarbejdsformer.

Projektet formål er – via styrket ”læring i praksis” i agu-undervisningen – at øge elevernes læring gennem styrket bevidsthed om egen mestringsevne og egne læringsstrategier, øget motivation for deltagelse og øget oplevelse af mening med undervisningen.

Med projektet er der et særligt fokus på de fem didaktiske principper: praksisfællesskab, helhedsorienteret undervisning, innovation og produktudvikling, praksisbaseret dannelse og læring samt autencitet.

Projektet understøttes af Københavns Professionshøjskole (KP).

Indsatsen

Minimum to agu-hold fra hver institution indgår i projektet. Projektets tre delindsatser er:

  1. Samarbejde med lokal omverden

Med delindsatsen skal det undersøges, hvordan undervisere og institutioner kan etablere stærke lokale samarbejdsrelationer, der kan skabe mere praksislæring på agu-sporet. Delindsatsen bygger videre på de eksisterende erfaringer med lokale samarbejdsrelationer, og vil undersøge og styrke den didaktiske rammesætning og sammenhæng med læreplaner og prøveformer for disse undervisningsforløb. Der vil blive anvendt en foreløbig trin-for-trin drejebog til brug for arbejdet med samarbejdet med den lokale omverden. Drejebogen vil løbende blive udviklet og kvalificeret.

2. Agu undervisningens indhold jf. læreplaner

Delindsatsen skal styrke lærernes kompetencer i at gennemføre praksisbaserede forløb. Under denne delindsats vil afprøvningerne fokusere på, hvordan den praksisbaserede undervisning sammenkobles med faglige mål og krav. Under delindsatsen kan der fx arbejdes med at udvikle konkrete principper for, hvad der udgør praksisbaseret undervisning i et konkret fag. En afprøvning kan også være at justere og afprøve et tidligere gennemført undervisningsforløb – eller et undervisningsforløb udviklet af et forlag – så den praksisbaserede dimension styrkes.

3. Undervisernes samarbejdsformer

Med delindsatsen bliver der arbejdet med lærernes og elevernes erfaringer med og forståelse af læring og læringsstrategier. Der vil bl.a. foregå afprøvninger af nye samarbejdsformer mellem lærerne såsom tolærerordninger og metoden co-teaching. Der vil også kunne arbejdes med projektbaseret undervisning og temabaseret undervisning som en ramme for samarbejdet. 

Evaluering

Evalueringen af indsatsen undersøger bl.a. lærernes didaktiske udvikling og afprøvningernes effekt på elevernes læringsudbytte. Evalueringen foregår som en integreret del af projektets fem overordnede faser (se tidsplan) og vil have fokus på følgende:

  • Fase 1: Forundersøgelse af elevers og lærere forståelse af læring i praksis
  • Fase 2: Midtvejsevaluering i forbindelse med de indledende afprøvninger
  • Fase 3: Delindsatserne evalueres, så de kan kvalificeres til den efterfølgende afprøvning
  • Fase 4: Midtvejsevaluering i forbindelse med de justerede afprøvningerne
  • Fase 5: Evaluering af delindsatserne med henblik på implementering og tilvejebringelse af viden og didaktiske produkter i afsluttende fase.

Organisering

Projektet har en styregruppe af institutionernes tre rektorer/direktører, lokale projektledere, lokale arbejdsgrupper og læringscirkler på tværs. Desuden understøttes projektet af København Professionshøjskole med faglig sparring og projektledelse.

Tidsplan

Projektet er planlagt med fem faser, herunder to afprøvningsfaser, hvor de tre delindsatser afprøves parallelt. Københavns Professionshøjskole, KP, er løbende sparringspartner i projektet.

Kontaktperson: Rektor Camilla Saebel, casa@fguhovedstaden.dk