FGU – når vi lykkes

Projekt ved Professionshøjskolen UCN i samarbejde med FGU Aalborg, FGU Himmerland, FGU Nordvest og FGU Vendsyssel

Kort om projektet

Professionshøjskolen UCN arbejder sammen med FGU Aalborg, FGU Himmerland, FGU Nordvest og FGU Vendsyssel om at styrke implementeringen af de 15 didaktiske principper.

Hvert FGU arbejder med eget pilotprojekt med selvstændigt formål og tilknyttede didaktiske principper.

I projektet anvender professionshøjskolen UCN i samarbejdet med FGU-institutionerne projektmodellen Didaktisk Implementeringsindsats, der består af fire faser (kortlægning, planlægning, implementering og evaluering).

Det overordnede formål på tværs af de fire pilotprojekter er at øge elevernes faglige og personlig udvikling og kompetencer.

Projektorganisering

Projektet er organiseret med en udviklingsgruppe ved UCN, lokale udviklingsgrupper på de enkelte FGU-institutioner og en arbejdsgruppe samt styregruppe på tværs, som sikrer sparring og erfaringsudveksling  mellem institutionerne.

FGU’ernes projekter

  1. FGU Aalborg

Målgruppen for projektet er lærere fra agu. Projektet skal styrke samarbejdet i teams om undervisning med udgangspunkt i praktiske opgaver og med fokus på at styrke elevernes dannelse.

  • Didaktiske principper: Dannelse, synlige læringsmål og differentiering.

 2. FGU Himmerland

Målgruppen for projektet er lærere i de faglige temaer; ”byg, bolig og anlæg”, ”motor og mekanik” og ”industri”, vejledere, elever og ledelse. Projektet skal styrke lærernes arbejde med tydelig struktur, synlige læringsmål og evaluering, bl.a. gennem at styrke lærernes didaktiske kompetencer og samarbejde.

  • Didaktiske principper: Tydelig struktur, synlige læringsmål og evaluering

3. FGU Nordvest

Målgruppen for projektet er lærere og relevante nøglepersoner, som er tilknyttet basisforløb/introduktionsforløb. Projektet sigter mod at styrke basisforløbet/introduktionsforløbet og de gode overgange derfra til uddannelsessporene. Projektet skal bl.a. arbejde med synlige læringsmål, samt kriterier for hvornår den enkelte elev er klar til at begynde på et spor. Tillige skal projektet udforske didaktiske greb, der understøtter et inkluderende læringsmiljø på forløbet.

  • Didaktiske principper: Inkluderende læringsmiljø, synlige læringsmål og evaluering

4. FGU Vendsyssel

Målgruppen for projektet er lærere og vejledere, som arbejder med elevernes overgang fra basis/introduktionsforløb til agu og pgu. Projektet skal bidrage til at klarlægge, hvordan lærere og vejledere lykkes med at skabe deltagelsesmuligheder og mestringsoplevelse for den enkelte inden for rammerne af praksisfællesskaberne.

  • Didaktiske principper: Inkluderende læringsmiljø, praksisfællesskaber og evaluering

Projektets 4 faser

Projektets faser 1 og 2

Fase 1: Kortlægning

På hver institution indledes projektet med en kortlægning af implementeringen af de valgte didaktiske principper. Kortlægningen gennemføres via strukturerede interviews med ledere, lærere og vejledere samt fokusgruppeinterviews med elever. Målet er at opnå klarhed om implementeringens status og relevans, og data skal bidrage til planlægningen af indsatsen.

Fase 2: Planlægning

Planlægningsfasen munder ud i en implementeringsplan, som udvikles i en involverende proces med medarbejdere og ledere. Implementeringsplanen bruges som rettesnor for de konkrete handlinger og tilpasses løbende. Målet er at opnå en dynamisk plan med konkrete trin, og som deltagerne har ejerskab til. Der vil være løbende opfølgning og tilpasning i implementeringsprocessen.

Projektets fase 3 og 4

Fase 3: Implementering

Implementeringsprocessen varer 6-8 måneder pr. institution. I processen indgår prøvehandlinger, både i form af større eksperimenter og mikro-handlinger, afhængig af implementeringsplanen for den enkelte FGU-institution. De pædagogiske ledere giver løbende lærerne sparring i processen samtidig med, at de selv modtager sparring på deres rolle. Processen er planlagt med fire struktureret implementeringssamtaler faciliteret af UCN. Samtalerne skal føre til fælles reflektion over hidtidige erfaringer, fælles forståelse samt klare forventninger til fremtidige handlinger i projektet, herunder revision af implementeringsplanen. I perioden mellem implementeringssamtalerne gennemfører UCN faciliterede online sparring med lærere/vejledere/ledelse..

Fase 4: Evaluering

Indsatsens evaluering foregår i to spor:

  1. En løbende evaluering, der opsamler og kvalificerer på processen undervejs i de fire faser.
  2. En slutevaluering, der evaluerer virkningen af den anvendte implementeringsindsats og samler op på læringen fra den løbende evaluering

Tidsplan

Projektet sættes i gang forskudt på de fire FGU-institutioner, så erfaringer fra projektforløbet på de første FGU-institutioner, kan anvendes til at kvalificere forløbet på de efterfølgende.

Kontaktperson fra UCN: Lone Bundgaard Secher, lons@ucn.dk