Co-teaching – en vej til inkluderende og helhedsorienteret undervisning i FGU

I FGU, hvor inkluderende og helhedsorienteret undervisning er en del af den daglige praksis, er co-teaching en pædagogisk tilgang, der vinder indpas på flere skoler. På FGU Sønderborg har lærere og leder arbejdet med co-teaching de sidste to år, og erfaringerne er positive. Men hvad er co-teaching egentlig, og hvordan kan det gavne både elever og lærere? Vi har talt med leder Annette From og lærer Christina Zimmermann Nielsen om deres erfaringer.

Interview med Annette From og Christina Zimmermann Nielsen, FGU Sønderjylland – Sønderborg skolen

Hvad er Co-teaching?

Co-teaching er en samarbejdsform, der involverer to lærere, der planlægger, underviser og evaluerer undervisningen sammen i et ligeværdigt samarbejde. Metoden giver mulighed for at bruge forskellige roller og måder at tilrettelægge undervisningen på. Annette From forklarer: Co teaching er altså ikke bare at have to lærere inde i den samme undervisning eller at have en hjælpe- eller en ”radiatorlærer”, som man populært kan kalde det. Vi skal videre end det, for at det bliver bæredygtigt og har en betydning for elevernes læring og deltagelse”.

Christina, der er lærer på FGU Sønderborg fortsætter: Du står ikke alene med klassen, vi er to, der spiller sammen hele tiden”. Christina fortæller desuden hvordan metoden kan understøtte den specifikke elevgruppe. ”Vi har rigtig meget spot på, hvad er det for elever vi har, og hvad vores elever har brug for. Og de har jo netop brug for, at der er skift i undervisningen, og at vi lærere kan supplere hinanden, så vores undervisning bliver mere dynamisk, differentieret og varieret.”

Det der skaber god kvalitet er, at lærerne har forberedt det sammen. Det er ikke to privatpraktiserende, men de er sammen om det her, og det gør noget ved didaktikken og dermed også kvaliteten.

Annette, leder

De fortæller at netop co-teachingens seks undervisningsstrukturer bidrager til, at lærerne kan bruge den struktur og de roller, som er mest hensigtsmæssig ift. elevernes behov og de mål, de ønsker at opnå med undervisningen.

Processen på Sønderborg skolen:

De sidste to år har skolen i Sønderborg haft fokus på at bruge co-teaching som metode til at undersøge og afprøve, hvordan lærernes samarbejde og de forskellige roller og metoden i sig selv kan medvirke til at skabe en mere inkluderende og tværfaglig og helhedsorienteret undervisning. Det blev hurtigt tydeligt, at hvis co-teachingens potentialer skal indfries til gavn for eleverne, så krævede det ledelsesmæssig understøttelse og deraf også skemalagt fælles forberedelses- og undervisningstid. Almenlærer og faglærer har derfor aftalte tidspunkter for, hvornår de planlægger og evaluerer deres fælles undervisning og de mål og didaktiske greb, de havde aftalt. Almenlærer og faglærer/værkstedslærer ca. 2-3 timer fælles undervisning om ugen sammen og fælles forberedelse hver tredje uge. Skolens arbejde har været faciliteret af en konsulent udefra, som har bidraget med faglige oplæg og viden, har observeret og give sparring til leder og til lærernes fælles planlægning og undervisning, og i det hele taget har understøttet processen og dialogen om de gode erfaringer undervejs i forløbet.

Det tværfaglige helhedsorienterede og inkluderende perspektiv

Et af skolens fokusområder og begrundelser for at bruge co-teaching var i første omgang at ville forbedre den helhedsorienterede og tværfaglige undervisning mellem de almene fag og faglige temaer. Skolen ønskede at almenlærernes undervisning koblede sig til og tog udgangspunkt i den faglighed, der er i værkstedet, så eleverne oplevede at undervisningen smeltede sammen i meningsfulde helheder. Lærerne ønskede at elevernes portfoliomateriale blev bedre, mere sammenkoblet og meningsfuldt, så også elevernes materiale indeholdt koblinger mellem almenfaget og værkstedsfaget i én og samme opgave og dermed også i én og samme portfolio.

Det er blevet tydedeligt for alle på skolen, at co-teaching som metode har potentialer til at skabe en mere inkluderende undervisning. At være flere lærere og bruge kollegaens kompetencer og perspektiver i undervisningen betød også flere ressourcer til at imødekomme elevernes forskellige behov. Lærerne oplevede, at det kunne øge elevernes deltagelsesmuligheder og understøtte den differentierede undervisning. Christiana fortæller ”vi får flere elever med i undervisningen, dels fordi vi har to lærere, og dels fordi undervisningen bliver mere varieret og praksisnær.”

Udvidelse af praksisfællesskaber og didaktisk udvikling

Annette og Christina fortæller, at co-teaching også styrker lærernes og elevernes praksisfællesskaber. Flere lærere sammen om eleverne giver dem mulighed for at få øje på samarbejds- og udviklingsmuligheder på tværs af holdene – lærerne og eleverne. Det fremmer også samarbejdet med eksterne partnere, virksomheder og skolens projekter og skaber dermed nye læringsmuligheder for eleverne.

De understreger at co-teaching også har en positiv effekt på lærernes faglige udvikling. Når lærere arbejder tæt sammen, lærer de nye metoder og får inspiration til at udvikle deres undervisning. De didaktiske og pædagogiske erfaringer og refleksioner er blevet noget lærerne deler med hinanden og fremhæver ved hinanden, fortæller de.

Vi spiller hinanden gode, fordi vi får tillid til hinanden og også kender hinandens styrker og udfordringer.

Christina, lærer

Hvad kræver det af leder og lærere?

At udvikle og implementere co-teaching som metode i FGU kræver en kontinuerlig og vedholdende indsats fra både ledere og lærere. Annette og Christina fortæller om nogle af nøglerne dertil:

  • Målet med co-teaching skal være tydeligt
  • Værdisættes. Det skalværdisættes, hvad co-teaching som metode kan for elevernes og lærernes læring og trivsel
  • Struktur. Det er vigtigt at have faste tider til fælles planlægning og evaluering, ellers bliver det tilfældigt og vanskeligt at finde tid til i en travl hverdag
  • Fleksibilitet. Co-teaching skal det bruges, når det giver mening og understøtter formålet – det må ikke blive en religion og vil altid skulle tilpasse sig skolens kontekst og de aktuelle behov
  • Facilitering. En ekstern konsulent kan være en uvurderlig ressource for at facilitere faglige oplæg, øvelser og drøftelser. Dette sikrer, at lederne kan være støttende fremfor pushende
  • Vedholdenhed. Co-teaching kræver en kontinuerlig indsats og engagement fra alle involverede parter. Fx ved at genbesøge de gode erfaringer på pædagogiske personalemøder

Co-teaching som metode blev valgt, fordi skolen ønskede at skabe mere inkluderende og helhedsorienterede læringsmiljøer. Hos FGU Sønderborg har erfaringerne vist, at det kræver struktur, samarbejde og åbenhed fra både ledere og lærere, men resultaterne er positive. Lærere og leder oplever at co-teaching giver mulighed for at inkludere flere elever, gøre undervisningen mere varieret og praksisnær og understøtter lærernes faglige udvikling.

Vi inspirerer hinanden og bliver bedre til at tilpasse vores undervisning til elevernes behov. Vi bliver nødt til at udvikle os. Det er en proces, der kræver meget samarbejde, men det er det hele værd.

Christina, lærer

Processen på skolen i Sønderborg er faciliteret og understøttet af FGU’s Videnscenter ved konsulent Charlotte Dahlberg. Tilsvarende ydelse kan tilkøbes.

Tilbud om konsulentydelse