Rigsrevisionen har undersøgt den Forberedende Grunduddannelse og Børne- og Undervisningsministeriets understøttelse af uddannelsen

FGU-institutionerne overholder kravene til antal undervisningstimer og håndtering af fravær, men ikke fuldt ud kravene til dokumentationen i forløbsplaner og månedlige evaluerings- og vejledningssamtaler med eleverne. Det er nogle af Rigsrevisionens konklusioner i en ny beretning om FGU.

Rigsrevisionen har siden februar 2023 gennemført en undersøgelse af, om fem udvalgte FGU-institutioner overholder uddannelsens krav til håndtering af fravær, antal undervisningstimer, forløbsplaner og evaluerings- og vejledningssamtaler samt om Børne- og Undervisningsministeriet gennem sit tilsyn har understøttet, at FGU-institutionerne har levet op til lovens formål.

Hovedkonklusioner i beretningen

  • Alle fem FGU-institutioner har retningslinjer, der understøtter, at elevernes fravær håndteres prompte og passende.
  • Alle fem FGU-institutioner har retningslinjer for planlægningen af elevernes skemaer og antal undervisningstimer, der understøtter, at institutionerne leverer det lovfastsatte antal timer
  • Alle fem FGU-institutioner har retningslinjer for, hvordan der skal arbejdes med forløbsplaner. Institutionerne følger dog ikke i alle tilfælde retningslinjerne og det dokumenteres ikke i alle forløbsplaner, at der afholdes månedlige evaluerings- og vejledningssamtaler
  • Børne- og Undervisningsministeriet har, gennem sit tilsyn og vejledningsindsats, i det væsentligste understøttet, at FGU-institutionerne har levet op til lovens formål.
  • Rigsrevisionen anbefaler, at Børne- og Undervisningsministeriet overvejer, hvordan ministeriet kan understøtte FGU-institutionerne i arbejdet med forløbsplanerne.

De ansatte på FGU-institutionerne gør hver dag deres yderste for at hjælpe eleverne videre i uddannelse og job, og derfor er jeg rigtig glad for, at undersøgelsen understreger, at vi i sektoren følger hurtigt op på elevernes fravær og at eleverne får det antal timer de skal. Vi lytter også til de kritikpunkter, Rigsrevisionen rejser, i forhold til vores dokumentation i forløbsplanerne. Her er der noget, vi skal gøre bedre og det har vi allerede kastet os over i vores interne udvalg i FGU Danmark, hvor vores dygtige direktører og rektorer ser på, hvordan vi kan sikre den nødvendige indsats.

Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark

Rigsrevisionen har ikke undersøgt det faglige indhold på FGU, herunder selve gennemførslen af evaluerings- og vejledningssamtaler, Børne- og Undervisningsministeriets økonomiske-administrative tilsyn med FGU-institutionerne og omfatter ikke implementeringsperioden ifm. opstarten af uddannelsen i 2019.

Beretning om den forberedende grunduddannelse (FGU)

Behov for at understøtte skriftligheden og dokumentationen i elevens forløbsplan

Rigsrevisionen peger i sin beretning på, at FGU-institutionerne ikke fuldt ud lever op til kravene i forhold til elevens forløbsplaner og evaluerings- og vejledningssamtaler, når det kommer til at dokumentere elevens mål og afholdelse af samtalerne. Det er noget FGU-institutionerne løbende har efterspurgt understøttelse i, da der ikke er fastlagt et egentligt dokumentationskrav i reglerne for evaluerings- og vejledningssamtaler og det derfor kan være svært at tolke kravene til indholdet af forløbsplanerne og hvor høj en dokumentationsgrad, der forventes.

Alle fem FGU-institutioner har haft et godt samarbejde og et fint forløb med Rigsrevisionen i forbindelse med undersøgelsen. Resultaterne vil indgå i FGU-sektorens og FGU Danmarks fortsatte arbejde med sikre at eleverne får den rette støtte til at komme godt videre i uddannelse og job.

Kontakt