Årsmøde 2023: Sammen slår vi ring om de unge på deres vej mod uddannelse og job

150 politikere, ledere og fagprofessionelle var samlet til FGU Danmarks årsmøde med fokus på, hvordan samarbejde og partnerskaber på tværs i sektoren kan være med til at bringe de unge på den forberedende grunduddannelse tættere på uddannelse og job. Her får du et udpluk fra årsmødet og link til materialer.

Godt på vej med netværk og videnscenter

Både FGU-institutionerne og hele FGU-sektoren har løbende opmærksomhed på at udvikle og styrke FGU-professionsidentiteten til gavn for de unge på uddannelsen. Derfor er der fuld fokus på at skabe de bedst rammer for at styrke og udvikle en fælles FGU-professionsidentitet i form af netværk – faglige fællesskaber – på tværs af sektoren og et helt nyt videnscenter for FGU.

På FGU Danmarks årsmøde 2023 gav Ene Wolfsberg, formand for Pædagogisk udvalg i FGU Danmark og direktør på Syd- og Midtfyn, et indblik i etableringen af videnscenter for FGU.

Arbejdet med de faglige fællesskaber tager afsæt i FGU-festivalen i 2022, som i den grad var med til at understrege lysten og behovet blandt medarbejderne i sektoren til at videndele og udvikle sammen. Siden er der taget flere skridt:

 • I februar 2023 kickstartede FGU Danmark 5 læringscirkler for ledere med pædagogisk ansvar
 • Der er budt velkommen til Vicki Facius som konsulent i FGU Danmark til at understøtte det videre arbejde med Videnscenteret.
 • Der er fuld blus på at opstart af faglige fællesskaber.

Med tiden vil videnscentret arbejde med konkrete projekter og tilbyde en platform for videndeling til gavn for hele sektoren og forskningen inden for FGU-området. Ene Wolfsberg påpegede vigtigheden af samarbejde internt og partnerskaber med eksterne nøgleaktører i det videre arbejde med videnscentret.

Vores videnscenter bliver et kæmpe og unikt setup. Vi er SÅ klar til at udvikle sammen og håber, at I alle sammen vil være med i arbejdet. Når vi vil arbejde med vores fælles professionsidentitet og pædagogik, så skal vi gøre det sammen og være dedikerede.  Vi vil gerne påtage os at blive det land man rejser til, når man vil se, hvordan man kan løfte elevernes engagement og virkelyst. Vi vil kunne være til inspiration for os selv og andre skoleformer.

Ene Wolfsberg, formand for Pædagogisk udvalg i FGU Danmark og direktør på Syd- og Midtfyn

Kædeansvar: FGU og EUD skal finde formlen sammen

Hans Chresten Jeppesen, direktør for EUC Nordvest, satte fokus på det vigtige samarbejde mellem FGU og erhvervsuddannelser i kædeansvaret for at støtte de unge bedst muligt på vejen mod uddannelse og job.

Vi har og vil meget gerne have et partnerskab med FGU. Vi vil gerne, at de unge oplever en succes uanset udgangspunktet. Vi har ikke formlen, den skal vi finde sammen.

Hans Chresten Jeppesen, direktør for EUC Nordvest

Han fremhævede kombinationsforløbet som en af de konkrete, fælles løsninger mellem FGU og erhvervsuddannelserne, der gør en forskel for de unge:

Kombinationsforløb kan være med til at vise de unge muligheder, vække nysgerrigheden og gøre det uopnåelige opnåeligt. Men der er noget logistik i forhold til, at nogle erhvervsuddannelser kun udbydes et sted i landet. Hvad nu hvis vi kunne blive enige om på landsplan, at lave kombinationsforløb i de samme uger, så vi kunne samle eleverne på en hel anden måde på landsplan og dække alle uddannelser?

Hans Chresten Jeppesen, direktør for EUC Nordvest

Gode råd til vidensbaseret udvikling

Camilla Hutters, leder af Nationalt Center for Erhvervspædagogik, understregede vigtigheden af at koble forskning og praksis for at sikre koordineret udvikling og et fælles sprog for, hvad der er godt at gøre. Samtidig udtrykte hun begejstring for det stillads for forandring, som videnscenteret for FGU vil skabe.

Uddannelse handler meget om at finde de nye løsninger og innovation. Derfor er det vigtigt at forbinde forskning og praksisudvikling. Det er stærkt, at FGU og sektoren kan samle sig om vidensudviklingen. Viden sker gennem interaktion. Viden har mange former, og det er vigtigt at forbinde formerne. Det er der, viden bliver værdifuld.

Camilla Hutters, leder af Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Camilla Hutters gode råd til FGU-sektorens arbejde med vidensbaseret udvikling af praksis:

 • Formuler en vision og tag afsæt i den
 • Vigtigt med en samlet strategi og faseplan
 • Fokus på at opbygge vidensmiljøer og skabe gode mødesteder
 • Sæt ressourcer af til etablering og tværgående sekretariatsfunktioner
 • Kobl forskning, praksisudvikling og kapacitetsopbygning
 • Opbyg infrastrukturer, der får viden ud = vidensmobilisering

Unge fortæller: FGU og virksomhedssamarbejde gør en forskel

Fællesskab, relationer og en tro på sig selv var de gennemgående temaer i fortællingerne fra fire nuværende og tidligere FGU-elever René, Tobias, Mia og Maria. De fortalte om, hvordan de på FGU har fået mulighed for at prøve sig selv af gennem de mange muligheder for samarbejde med erhvervslivet og civilsamfundet, som uddannelsen giver.

At komme til et sted, hvor de fortæller mig, at jeg kan rigtig meget. Det er virkelig stort. Jeg havde aldrig troet, at jeg ville gå madvejen, men at komme ud i køkkenet er noget af det bedste, der er sket for mig.

Tobias, elev på FGU-baseret EUD på FGU Østjylland

Jeg stod for et år siden og kiggede fortvivlet for mig selv og tænke ”hvad skal jeg blive til”. Jeg er målløs over, hvad jeg blev mødt med på FGU – her blev jeg mødt med åbne arme og fik den anerkendelse jeg havde brug for. Det har givet mig virkelig meget.

Mia, EGU-elev på FGU Trekanten

En gang om ugen bruger Mia en del af sin skoletid på stadion hos Vejle Boldklub. Hun er nemlig en del af Sportucation-projektet, hvor en gruppe elever ugentligt får både fodboldtræning og erhvervstræning hos boldklubben. Det har ført til, at Mia har fået et fritidsjob og efter sommerferien starter i EGU-praktik på stadion.

Se video med Maja

Mattias Tesfaye: FGU-lærere er lykkedes 10.000 gange           

Relationerne, fællesskabet og fokus på at fortælle og vise de unge, at de ikke er forkerte på FGU, var også omdrejningspunktet for børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye i sin tale ved årsmødet, hvor han udtrykte, hvor imponeret han er over, hvad FGU allerede har leveret.

Den, der står fremme på scenen og møder den enkelte elev, er den ansatte. Og det er lykkes 10.000 gange. 10.000 har fuldført FGU, og af dem er langt hovedparten i uddannelse og de andre i beskæftigelse. I den forstand tør jeg godt sige, at FGU har været en succes. Det er rent faktisk lykkedes på trods. Det er ret imponerende. Det gør mig rimelig optimistisk på, hvad der så kan lykkes uden alle barriererne.

Mattias Tesfaye (S), børne- og undervisningsminister

For ministeren er opgaven nu at se på, hvilke lovgivningsmæssige benspænd, der står i vejen for arbejdet med eleverne på skolerne. Nogle af de barrierer, som Mattias Tesfaye selv nævner i sin tale, er:

 • Kravet om basis
 • Rigide fagmål – der er behov for sanering
 • Den økonomiske model – økonomien skal følge eleven
 • EGU-sporet – der brug for mindre kompleks lovgivning

Partnerskaber og entreprenørskab er kuren mod ”vilde problemer”

Bogen Entreprenørstatens budskaber er centrale i direktør i DJØF og forfatter Sigge Winther Nielsens oplæg, hvor der sættes fokus på hvordan vi i dag løser de store og komplekse udfordringer, hvor tingene går rigtig stærkt. En af de udfordringer, Sigge Winther peger på er, at:

Vi forsøger at løse vores vilde problemer med de løsninger, som vi har brugt i fortiden.

Sigge Winther Nielsen, direktør i DJØF og forfatter

Han understreger endvidere, at:

Christiansborg har brug for jer, hvis de vilde problemer skal løses.

Sigge Winther Nielsen, direktør i DJØF og forfatter

Han sluttede sit oplæg med sit bud på en kur, nemlig partnerskaber, hvor vi sammen skaber innovative løsninger, som reelt har en mulighed for at blive implementeret og derved bliver bæredygtige på længere sigt.

Med ordene ”Vi slår sammen ring om de unge”, sluttede årsmødet, der fandt sted den 10.-11. maj 2023 på Comwell Kellers Park i Børkop.

Tak for i år og på gensyn til næste årsmøde den 15.-16. maj 2024.

Se stemningsvideo på LinkedIn

Find materialer fra årsmødet 2023
her