Spørgsmål og svar om Corona-situationen

Her kan du finde svar på spørgsmål vedrørende den aktuelle situation omkring Covid-19.

FGU-institutionerne er omfattet af nedlukningen i forbindelse med Covid-19 til og med den 7. februar 2021.

Elever kan fortsat modtage undervisning på institutionen, hvis det er begrundet i helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven.

FGU Danmark modtager mange spørgsmål fra FGU-institutionerne om den aktuelle situation. Vi vil løbende søge at få besvaret de modtagne spørgsmål og holde denne FAQ opdateret.

Spørgsmål og svar

Hvem tager beslutningen om en elev er undtaget jf. § 4 i bekendtgørelse om krav om mundbind?
Mundbindskravet håndhæves af uddannelsesinstitutionen, dvs. skolens ledelse. Skolen har ansvaret for, at eleverne alene tillades adgang til skolen, hvis de overholder kravet om brug af mundbind eller visir.

Elever, der vurderer, at de er indtaget fra kravet om mundbind, skal oplyse det til skolen. Det vil herefter være skolen, der vurderer, hvorvidt der er tale om en anerkendelsesværdig årsag, jf. mundbindsbekendtgørelsens §4 og 5. Skolen kan bortvise elever, der uberettiget undlader at bære mundbind.

Det er Sundhedsstyrelsens anbefaling, at der ikke skal forelægges dokumentation, som lægeerklæring mv., for at en person af den ene eller anden grund ikke kan anvende mundbind eller visir, og at der ikke bør stilles krav om dette.
Kan elever, som er fritaget fra at bære mundbind, udelukkes fra en del af undervisningen, hvis det pga. adfærd ikke er forsvarligt at lade eleven deltage uden mundbind?
Elever, der fritages fra at bære mundbind eller visir, skal i udgangspunktet kunne deltage på samme måde som skolens øvrige elever. Hvis eleven udviser adfærd, som skolen vurderer er uforsvarlig, skal dette håndteres ud fra ordens- og samværsreglerne og de muligheder, der ligger heri for at håndtere situationen, fx advarsel eller midlertidig hjemsendelse.

Nødundervisningen skal alene gives i de tilfælde, hvor elever, der på grund af smitte/mistanke om smitte eller af sundhedsmæssige grunde (fx fordi de er i risikogruppen), er vurderet til ikke at skulle møde fysisk frem til undervisning i forbindelse med COVID-19.
Kan institutionen bede en ung, der ikke ønsker at lade sig teste, om at blive hjemme og samtidig trække dem i skoleydelse? Og har eleven i det tilfælde krav på hjemmeundervisning?
I tilfælde af, at en elev har været sammen med en smittet person, og derfor er at betragte som en nær kontakt, skal eleven hjemsendes. Der henvises i øvrigt til ministeriets FAQ vedr.

Kan et dagtilbud, en skole eller uddannelsesinstitution kræve, at et barn/en elev/kursist eller medarbejder skal tage en COVID-19 test, hvis vedkommende er hjemsendt som følge af symptomer på COVID-19, eller er hjemsendt fordi personen er identificeret som nær kontakt til en smittet? [22/10 kl. 14.15]   og “Kan et dagtilbud, en skole eller uddannelsesinstitution bede forældre til et barn eller bede en elev/kursist eller medarbejder om oplysninger om, hvorvidt der er foretaget en test?”

Hvis eleven er hjemsendt pga. mistanke om COVID-19, er institutionen forpligtet til at give undervisning til eleven, indtil perioden for isolation er forbi.

Hvis institutionen har en formodning om, at eleven er smittet, kan eleven ikke få adgang til institutionen. Hvis eleven insisterer på at møde frem alligevel kan elevens handling betragtes som en overtrædelse af ordensreglerne jf. indholdsbekendtgørelsens § 14, stk. 1 og 2.

I givet fald vil sanktionsbilaget komme på tale, jf. indholdsbekendtgørelsens § 15, herunder midlertidigt bortfald af skoleydelse i op til 5 skoledage, jf. indholdsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 3, litra 5. 

Det skal understreges, at en beslutning om at nedsætte en elevs skoleydelse som følge af overtrædelse af ordens- og samværsregler er en bebyrdende afgørelse. Udgangspunktet er derfor, at eleven har krav på partshøring inden afgørelsen træffes. Pligten til at foretage partshøring gælder, hvis eleven ikke kan antages at være bekendt med, at overtrædelse af ordens- og samværsreglerne indgår i beslutningen om at reducere skoleydelsen.

Hvis en elev er hjemsendt pga. overtrædelse af ordens- og samværsreglerne er der ikke pligt til nødundervisning.
Hvilke undervisningsmæssige forpligtelser gælder for elever, der hjemsendes på grund af smitte eller mistanke om COVID-19? Reglerne gælder også, hvis eleven vælger ikke at gå til test. Det kan være, hvis eleven ikke har råd til rejsen til et testcenter eller ikke får det gjort mv.
Hvis en eller flere elever, kursister eller deltagere er hjemsendt fra skolen eller institutionen i en kortere periode på grund af mistanke om smitte med COVID-19, skal skolen eller institutionen iværksætte nødundervisning. Det gælder både, hvis der er tale om enkelte elever, og hvis det er en hel klasse, årgang eller skole, der er hjemsendt. Hvis det er en enkelt eller få elever, der skal modtage nødundervisning, kan skolen for eksempel give eleven hjemmeopgaver efter anvisning fra underviseren, eller eleven kan, hvis det er teknisk muligt, videoopkobles til den undervisning, der foregår på skolen og følge med hjemmefra.

Nødundervisningen skal kun begrundes i en formular, der sendes ind til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og offentliggøres på skolens hjemmesiden, hvis der er iværksat nødundervisning for hele hold eller klasser.

Hvis en elev er konstateret smittet med COVID-19, skal skolen eller institutionen alene give nødundervisning, hvis elevens tilstand tillader det.
Hvordan skal institutionen forholde sig, hvis der er mistanke om, at eleven bruger COVID-19 til at tage en fridag eller to?
Man kan ikke kræve at se elevens test for at sikre sig, at det er korrekt. Er der mistanke om ulovligt fravær, er det de almindelige regler, der gælder.
Hvad er reglerne omkring skiltning i kantinerne på FGU? Er der krav om, at man skilter med, hvor mange, der max må være i kantinen?
Sundhedsstyrelsens anbefalinger ift. forebyggelse af smittespredning, dvs. hold afstand (dvs. mindst 1 meters afstand til andre, dog mindst 2 meter til personer i øget risiko eller i situationer med øget risiko for smittespredning, fx ved råb, sang eller fysisk aktivitet), ophold udendørs, undgå tæt fysisk kontakt (fx håndtryk) og god håndhygiejne, gælder også når man er sammen med personer, som man ikke bor sammen med eller på anden måde har naturlig tæt kontakt med, fx kolleger på en arbejdsplads.

Der findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside håndbogen ”Undgå smitte på kontorarbejdspladser – Inspiration til lette løsninger”, som indeholder konkrete forslag til, hvordan man på kontorarbejdspladser nemt kan indrette sig, fx skiltning i kantinen, så risikoen for smitte bliver mindre. Håndbogen kan læses her.

Det bemærkes, at håndbogen ikke erstatter myndighedernes officielle retningslinjer, men er inspiration og hjælp til at leve op til de officielle retningslinjer.

Med hensyn til jeres konkrete spørgsmål om skiltning i kantinen fremgår det af håndbogen, at det anbefales at fastlægge, hvor mange mennesker der maximalt må spise i kantinen på samme tid, og at der laves skilte med maximalt antal personer, som lamineres og placeres midt på bordene. Der kan henvises til håndbogens side 7.
Skal der bruges mundbind, når man er i kantinen på FGU?
Om brug af mundbind i det offentlige rum fremgår bl.a. følgende af et FAQ på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (understregning, red.): FAQ’et kan læses i sin helhed her.

“Du skal bruge mundbind i følgende situationer: Hvis du rejser med kollektiv transport. Ved besøg på restauranter, caféer, konditorier, bagerforretninger, fastfood-restauranter m.v., hvor der er siddende indendørsservering. Bagerforretninger, fastfood-restauranter m.v. uden borde er således undtaget. Kantiner på arbejdspladser, hvor der ikke er offentlig adgang, er også undtaget

Kravet om mundbind gælder så længe du går eller står, men ikke når du sidder ned. Du skal således bære mundbind, når du går ind i lokalet, når du rejser sig fra din plads ved bordet, fx for at gå på toilettet eller står ved disken for at bestille mad eller drikkevarer, betale osv.”


Sundhedsstyrelsen har tillige udgivet publikationen ”Brug af mundbind – I det offentlige rum”, som kan læses her.
Kan en skole kræve, at elever og medarbejdere skal fremvise resultatet af deres COVID-19-test?
Der er ikke krav om, at selve testen skal fremvises, men såfremt eleven eller medarbejderen har fået konstateret COVID-19, vil uddannelsesinstitutionen skulle orienteres om smittetilfældet, således, at der kan træffes de nødvendige forholdsregler.

Lovgivning og retningslinjer

Du kan finde et samlet overblik over vejledninger, retningslinjer, love og bekendtgørelser om COVID-19 situationen her.